Phát triển dân ca Hre

Thể hiện: Phi Ưng - Đinh Thị Hội

Phòng Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên khai thác Internet

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định