Sáng tác: Trần Tiến - Biểu diễn: Trần Thu Hà - Nguồn: Youtube https://www.youtube.com/watch?v=MZvj20y7tIo

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định