Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


VOV4.Sêdang - Tiô tơdroăng ki pâk mơnúa hneăng má 2 ‘na kum ăm ivá châ chăn kuăn mơngế kâi trâng ƀă pơreăng COVID-19 xua Khu vaccine inâi Sinovac dêi Sinuâ mơjiâng, ki nếo tối tơbleăng achê pơla kố ăm hlo, klêi kơ’nâi pâk hneăng má 3, ivá châ chăn dêi mơngế ki châ pâk mê kô kâi trâng, rơdêi tâ sap ing 3 troh 5 hdroh.

Tơdroăng pâk mơnuá pơkeăng kố hiăng châ Khu xiâm séa mơnhên ngăn vaccine dêi kong pơlê Giang Tô ƀă Hok viê̆n ngăn ‘na pơkeăng dêi Hngêi trung Đăi hok Phúc Đán, Kŏng ti Sinovac ƀă Hngêi pơkeăng Hoa Sơn dêi Hngêi trung Đăi hok Phúc Đán, kong têa Sinuâ mơnhên tối. Ki nhên, mâu ngế ki sap ing 18 troh 59 hơnăm hiăng pâk tŭm 2 hdroh vaccine COVID-19 dêi Sinovac.

Tiah mê, klê kơ’nâi pâk hneăng má 3, kơ’nâi 28 hâi troh a 8 khế châ pâk roh má 2, mê ivá dêi châ chăn kuăn pơlê kô kâi trâng ƀă rơdêi tâ sap ing 3 troh 5 hdroh tung 28 hâi klêi kơ’nâi pâk mơnúa hneăng má 3, tâng pơchông ngăn ƀă 28 hâi klêi pâk roh má 2.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định