Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


VOV4.Sêdang - Hàn Quốc prế Triều Tiên hiăng vâ tơdjêp nếo troăng kơxái phôn ki tơkâ luâ ki hơnăm nah ôh tá lĭng châ tơdjêp tơpui tơno dêi pó, châ mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi hâk kơdĕn ƀă vêh mơnhên ai pơxúa kân khât tung tơrŭm cheăng pơla peá pâ Triều Tiên. Pôa António Guterres, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa hâk kơdĕn tối pơtâng Triều Tiên prế Hàn Quốc vêh po nếo troăng kơxái  phôn dêi pó, mê cho tơdroăng ki kơdo mơ-eăm vâ tơrŭm dêi pó, xua tơdroăng hơniâp lĕm krá tơniăn ƀă tah lôi tơdroăng ki mơjiâng trếo tik nik a Triều Tiên.

Jâ Jalina Porter, Ngế tơpui kâ xiâm dêi Mih tối ăm ‘nâi, Mih hâk  kơdĕn khât tơdroăng ki Triều Tiên prế Hàn Quốc hiăng vâ tơdjêp kơxái phôn, ƀă tối mê cho “hvêa chêng prôk ki ai pơxúa”.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định