Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - Khu lâp kong têa nếo kơbông krếo mâu kong têa peăng mâ hâi lo pá hdroh châu Á thăm mơ-eăm tơmiât pêi pro môi troăng hơniâp lĕm ăm roh ôh tá tơniăn thâ a kong têa Myanmar. Rơkong kơbông krếo châ tơbleăng hdrối hneăng hôp khu râ kăn xiâm ASEAN ki rơhêng vâ tối cho tơdrêng, tiô tối hdrối tơkŭm po a pơlê kong xiâm Jakarta dêi kong têa Indonesia a hâi lơ 24/4 la ngiâ, ƀă pói tơngah kô tăng môi troăng tơleăng ăm Myanmar.

Pôa António Guterres, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa kheăn kơdeăn tơrŭm cheăng pơla Khu lâp kong têa ƀă mâu kong têa peăng mâ hâi lo pá hdroh châu Á, tối nhên hnoăng cheăng ki kal dêi khu tung mâu tơdroăng mơ-eăm thăm tơpui kâ, mơdât tơplâ ƀă mơjiâng hơniâp lĕm, tung mê, ai tơdroăng a Myanmar. Nôkố kăn teăng mâ dêi Khu lâp kong têa ‘na Myanmar xuân dế tung kơpong ƀă hbrâ vêh tơpui tơno ƀă khu lêng Myanmar ƀă mâu tơdroăng ki ê.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định