Tăng ngăn hâi: 17/4/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ hâi lơ 16/4 hiăng tơpui ƀă kăn xiâm kong têa Pơhlăng, Alơmăng ‘na  hyôh kong prâi. Tiô jâ Hoa Xuân Oánh, Ngế xiâm tơpui kâ dêi Sinuâ tối, hneăng tơpui tơno pơla pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ ƀă jâ Angela Merkel,  Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng ƀă pôa  Emmanuel Macron, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng  tơpui mơ’no tơdrêng tung um tơvi. Laga, tiô hmâ dêi Pơhlăng, hneăng tơpui tơno mê ngăn ôh tá xê hneăng hôp mâu kăn xiâm, mê bú cho rôh hôp tơpui tơno hdrối vâ po hneăng Hôp mâu kăn ki vâ mơ’no tơdrêng, tơpui ‘na hyôh kong prâi xua Mih pơkuâ a măng tĭng la ngiâ. Tŭm pái ngế kăn xiâm mê xuân tung kơxô̆ 40 ngế kăn xiâm tung lâp plai tơnêi châ pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih krếo veăng hôp to Khu râ kăn hôp m’'no tơdrêng tung um tơvi tơpui ‘na tơdroăng hyôh kong prâi hơ’lêh po sap lơ 22 troh lơ 24/4 la ngiâ drêng troh tơbâ Hâi plâi tơnêi.

Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định