Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/6 jâ Angela Merkel, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng hiăng ai rôh tơdah pôa Abdulhamid Dbeibeh, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ki pơtối Libya, pôa dế ối pôu kong têa Alơmăng vâ veăng hôp a rôh hôp lâp plâi tơnêi ‘na Libya. A rôh trâm mâ, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa ki pơtối Libya hiăng pơkâ thế tơdroăng tŏng kum lâp plâi tơnêi tung tơdroăng ki pro mâu khu lêng kong têa ê tơvêh dêi lêng lo ing kong têa kố; rak tơniăn rôh tâ phĭu tơniăn krê kô po a khế 12 la ngiâ; xuân môi tiah tơdroăng ki môi tuăn mâu khu lêng kring vế Libya, xua 1 tơdroăng pơkuâ tơdjuôm.

Châ ‘nâi, pôa Abdulhamid Dbeibeh, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa châ pôk a khế 3 kố nah, drêng mâu khu ki tơtrâ Libya môi tuăn tơdroăng ki mơjiâng chin phuh pơtối. Troh a kong têa Alơmăng, pôa xuân krếo thế kuô̆k hô̆i Libya rĕng tơbleăng luât tâ phĭu ƀă liăn ngân pêi cheăng ăm chin phuh.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định