Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Ngế ki pơkuâ ‘na troăng hơlâ tơpui kâ ƀă gak kring dêi Khu tơrŭm châu Âu cho pôa Josep Borrell a hâi lơ 19/4 mơnĕn tối tơdroăng ki Rusi tơkŭm lối 150 rơpâu ngế lêng troh a tíu tơkăng kong Ukraina. Rơkong hdreăm hôu kố châ pôa Josep Borrell mơ’no tối tung rôh po hôp tơbleăng a Brussels, kong têa Ƀih klêi kơ’nâi kăn xiâm tơpui kâ 27 to kong têa ki tơrŭm cheăng tung Khu tơrŭm châu Âu ai rôh hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi vâ tơpui ‘na mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn nếo má môi tung tơrŭm cheăng ƀă Rusi.

Tiô pôa Josep Borrell, tơdroăng nôkố a tíu tơkăng kong Ukraina ƀă Rusi xuân tá hâi hlo hơ’leh. Tơrŭm cheăng pơla EU ƀă Rusi chiâng rế hơkăng tung to lâi măng tĭng kố klêi kơ’nâi Ukraina mơnĕn tối Rusi mơnhâu troh tơdroăng gak kring drêng tơkŭm lêng ƀă pháu hnêa ki kân troh a tíu tơkăng kong pơla Rusi ƀă Ukraina.

Hnó tơvêh tơdroăng kố, peăng Rusi hdreăm hôu khu kăn pơkuâ Ukraina tơmiât xêh vâ pro mâu tơdroăng cheăng lêng a kơpong peăng mâ hâi lo ki tơklâ dêi Ukraina.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định