Hnê pơchân kuăn cháu ru\m môi tuăn

Hơdruê hdroâng: Rơđế

Ngế hơdruê: Jâ Khuen

{uôn Kla, cheăm Êa Ana, tơring Krông Ana, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định