Tăng ngăn hâi: 22/7/2021

 

VOV4.Sêdang -  Hâi lơ 21/7, khu kăn Việt Nam a Khu lâp kong têa pơkuâ hneăng hôp mơ’no tơdrêng dêi Khu vâi pú dêi tơdroăng kĭ tơhrâ hơnăm 1982 ‘na luât têa kơxĭ (UNCLOS). Tơdroăng hôp roh kố cho “ki kal dêi UNCLOS tung pơkâ mơnhông mơdêk krá tơniăn kơxô̆ 14 dêi khu lâp kong têa ‘na pơtối rak vế, xúa tơniăn ton têa kơxĭ ƀă Đại dương”. Mâu kăn teăng mâ, Ngế xiâm pơkuâ mâu khu kăn ƀă kăn teăng mâ lối 120 to kong têa tung khu lâp kong têa hiăng veăng hôp.

Yăo sư luât lâp plâi tơnêi mơngế Ănglê Malcolm Evans châ krếo tối tơbleăng a hneăng hôp. Mâu tơdroăng tối tơbleăng ‘na tơdroăng tơpui tơno tơtro ƀă tơdroăng tơmâng vâ ‘nâi dêi Khu lâp kong têa ‘na mơdêk pêi pro  tŭm tơdroăng UNCLOS.

Mâu kong têa tối hnoăng cheăng xiâm dêi UNCLOS, luât pơkâ hơniâp lĕm tơleăng mơnhên ki tơbriât, khĕn kơdeăn hnoăng cheăng dêi luât tơleăng mơnhê tơbriât mơjiâng tiô UNCLOS tung mơdêk pro tơniăn tro tiô luât a têa kơxĭ ngăn tiô luât, veăng pêi pro mâu pơkâ mơnhông krá tơniăn.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định