Tăng ngăn hâi: 21/7/2021


VOV4.Sêdang - Drêng tơbâ 74 hơnăm Hâi mố đô̆i rong râ - hlâ hía lơ 27/7, Đoân khô̆i mâu kơ koan Tơnêi têa nếo tơbleăng tơdroăng “Têk on trĭng pâ mơnê sap ing plâi nuih” hŏng kơtep điê̆n tưh a mâu phôn, kơmăi ki rơkê. Túa ki veăng tung tơdroăng kố gá tơ’lêi. Đoân viên, droh rơtăm lơ kuăn pơlê tải ứng dụng ví điê̆n tưh MoMo cho phôn râng kŏng ki rơkê mê pơtroh liăn kum ăm khu râng liăn “Têk on trĭng pâ mơnê mâu mố đô̆i lêng ki hlâ”.

Klêi kơ’nâi pơtroh liăn tơniăn, drêng tiê pơtroh troăng link tơdroăng kố a mâu măng pơlê pơla, ngế ki kum mê kô châ hbru ăm môi kơtâ um mơnhên vâ pơtối tơdjâk ki pơxúa dêi tơdroăng kố troh ƀă pơlê pơla. Kơxô̆ liăn veăng kum tơlo ki châ sap ing tơdroăng kố kô châ xúa vâ roê on trĭng vâ têk a mâu ilâng kiâ mố đô̆i tơnêi têa tung Leh têk on trĭng pâ mơnê tung lâp tơnêi têa a kong măng lơ 26/7 la ngiâ; tŏng kum mơjiâng pro nếo, ‘mâi rơnêu hngêi tơrŭm ăm ngế ki ai hnoăng ƀă kăch măng.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định