Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/7, pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i pơkuâ rôh hôp ƀă mâu tíu pêi cheăng, khu xiâm kơvâ cheăng tơdjâk troh séa ngăn mâu tơdroăng cheăng, tối ‘mâi hriâm tơdroăng tơkŭm po hôp klêi kơ’nâi 4 hâi pêi cheăng apoăng. Klêi tơpui tơno a rôh hôp mê, tung pơla dế ai pơreăng COVID-19 tâ tú rơ iô a hên kong pơlê, hên mâu kăn Kuô̆k hô̆i hiăng tối thế Kuô̆k hô̆i kal tối troăng rơhlâ ‘nâ pêi pro chêh tối mơgêi, Tơdroăng pơkâ dêi Khu xiâm kal kí, mâu htơdroăng pơkâ dêi Khu kăn Đảng hlối rơtế ƀă Chin phuh tung hbrâ mơdât COVID-19.

Pôa Vương Đình Huệ vâ môi tuăn, Kuô̆k hô̆i kô ôh tá pơkâ môi tơdroăng pơkâ krê ‘na tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 la kô tơbleăng Kuô̆k hô̆i kô tơ’nôm a tơdroăng rôh hôp má Môi ‘na tơdroăng mê. chin phuh kô chêh hlá mơ-eá pơtroh, kơ koan dêi Kuô̆k hô̆i vâ séa ngăn, vâ Kuô̆k hô̆i   ngăn, tơpui tơno ƀă chêh ‘mot tơdroăng tung pơkâ tơchoâm dêi rôh hôp má Môi, têk kŏng tiâ vâ môi tuăn a mơ’nui rôh hôp.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định