Tăng ngăn hâi: 5/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Măng tĭng hdrối, Vi ƀan mâu tơdroăng pơlê pơla dêi Kuô̆k hô̆i tơkŭm po Rôh hôp tâi tâng rôh má 21, séa ngăn, tơpui ‘na 2 tơdroăng ki xiâm, mê cho Tơdroăng pơkâ dêi Tơnêi têa kơdroh kơtiê ƀă tơdroăng rêh ối pơlê pơla krá tơniăn hneăng hơnăm 2021 – 2025 ƀă Tối tơbleăng dêi Chin phuh ‘na troăng hơlâ ƀaoh hiêm pơlê pơla ƀă rak ngăn xúa Tíu ki rak liăn Ƀaoh hiêm pơlê pơla hơnăm 2020.

 

Tơdroăng xăm kơtiê hơnăm 2021-2025: Kum ai cheăng vâ kơdroh ki kơtăn hơngế pơla kro ƀă kơtiê tung pơla hnăm 2016-2020 hiăng châ luâ pơkâ, kơxô̆ pơkâ dêi Kuô̆k hô̆i, Chin phuh pơcháu, veăng rak tơniăn ‘na rêh ối pơlê pơla, mơnhông tơ-ƀrê ‘na cheăng kâ ƀă mơnhông mơdêk krá tơniăn ton, tung pơla tơdroăng cheăng kâ trâm hên xơpá. Tơdroăng tơ’noăng “Lâp tơnêi têa rơtế tơdjuôm ivá  xua mâu kơtiê - ôh tá ai ngế ki lâi tro lôi parŏng” châ tơbleăng pêi pro troh lâp lu, hlo hên tơpê ki tơ-ƀrê. Châ luâ tiô pơkâ ‘na Kum hnê tối, tơrŭm pêi cheăng pro ăm mâu ngế cho tung khu droh rơtăm, mâu ngế ki lo ing ê lăm pêi cheăng rêh ối akố.

Kơmăi ki chêh hnê tơdroăng cheăng pêi, ‘na mơdró tăng cheăng pêi chôa po rơdâ, mơdêk tơ-brê, veăng mơ-eăm pêi mơdêk tơ-ƀrê xiâm mơngế pêi cheăng, tơrŭm ƀă tíu ki kal vâ mơngế pêi cheăng.

Tung pơla hơnăm 2016 -2020, rơpŏng kơtiê tâng riên xăm 1,43% tung hơnăm, kơxô̆ rơpŏng kơtiê hdroâng kuăn ngo xăm châ 4% tung hơnăm. Ai lối 6 rơtuh ngế hluăn ing kơtiê, lối 2 rơtuh ngế vâ chê kơtiê...

La ăm hlo kơxô̆ mơngế xăm kơtiê hâi krá ton, mơni kô ối pơtối kơtiê hên nếo  mơni ai hên, ki kơtăn hơngế ‘na pêi lo tơmeăm ƀă tơdroăng rêh ối dêi pơla mơngế ki kro mơdrŏng ƀă kơtiê, tơdroăng dêi ối dêi mâu ki kro - kơtiê kơtăn hơngế ó khât; mâu luâ pơkâ, mơjiâng pro pơkâ mê hâi rak vế pêi pro tơ-ƀrê; ki hbrâ vâ hluăn ing kơtiê, pơtối rak vế ki mơ-eăm dêi mâu rơpŏng kơtiê ối kơdroh tâ; Kơxô̆ liăn ‘no pêi cheăng ‘na xăm kơtiê hâi pêi pro tiô púi vâ ki ai khât.

Hôp roh má 21 dêi Vi ƀan ‘na tơdroăng rêh ối pơlê pơla

 

A hneăng hôp, hên mâu kăn tối, tơbleăng Tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa xăm kơtiê vâ rêh ối dêi mâu hơnăm 2021-2025 kal ‘nâi tơ’nôm pơkâ ki nhên vâ tăng cheăng kâ rêh ối, vâ xăm ki kơtăn hơngế pơla mâu kơpong, hlối môi tuăn tơbleăng tơ’nôm tơdroăng hnê hriâm cheăng pêi a Tơdroăng xăm kơtiê.

Pôa Nguyễn Văn Sơn, Khu kăn hnê ngăn kong pơlê Hà Tĩnh tối tiah kố, Tơdroăng pơkâ xăm kơtiê krá tơniăn ton pơla hơnăm 2021-2025 ai chêh tối tâi tâng, hên troăng ƀă krá tơniăn. Laga thế tơtrŏng, tung 3 tơdroăng pơkâ ki kân xăm kơtiê krá ton pơla hơnăm 2021-2025 tâi tâng, hên troăng ƀă krá kak. Laga thế tơtrŏng, tung 3 tơdroăng ki kân cho xăm kơtiê, mơjiâng thôn pơlê nếo ƀă xăm kơtiê kơpong hdroâng kuăn ngo kong ngo ai ai tơdroăng rêh ối vâ môi tiah:

“Tơdroăng rôh kố ngin tối tiah kố Chin phuh hiăng veăng tơmâng ki krá ton. Pakĭng kơtiê tơdrêng, tơdroăng luât tŏng kum, hnê cheăng pêi, tăng cheăng pêi rơtế ƀă tơdroăng ôh tá pơrah pơla kơdrâi kơnốu hiăng châ xúa pêi. La ngin xuân thế tơtrrŏng tơdroăng klâ xoăng pơla 3 tơdroăng kố, ai mâu tơdroăng cheăng ki xăm kơtiê ôh tá chiâng pêi pro, chiâng veăng pêi pro peăng tơdroăng ‘na mơjiâng thôn pơlê nếo la xuân ai mâu tơdroăng cheăng dêi thôn pơlê tơdjâk troh xăm kơtiê.Tâng pơ’lêh tơdroăng mê ‘na mơjiâng thôn pơlê nếo xuân ôh tá chiâng pêi pro. Mê cho tơdroăng ki ngin tơmiât tiah kố ki mơnhên mê cho nhên khât”.

Môi tung mâu tơdroăng ki ối tô tuăn hên dêi mâu kăn cheăng tung Vi ƀan Mâu tơdroăng ‘na rêh ối pơlê pơla mê cho kal mơnhên xăm kơtiê, pêi hdrối ăm mâu ngế kơtiê, kơpong kơtiê ƀă mâu tơdroăng hnê cheăng pêi ôh tá êa thế pơkâ pêi  to a kơpong kơtiê. Pôi tá ‘no liăn mơjiâng pro môi to hngêi trung hnê krê ăm mâu ngế kơtiê. Tơdroăng akố cho luât pơkâ tŏng kum ƀă mâu ngế kơtiê mê gá ti lâi.

Tối tơbleăng a rôh hôp, pôa Trần Thanh Mẫn, Kăn xiâm phŏ hnê ngăn Kuô̆k hô̆i khĕn kơdeăn tơdroăng pêi pro ki tơ-ƀrê xăm kơtiê pơla hơnăm 2021-2020. Hlo tơdroăng ki u ối, ki pá tơvâ tơvân ki hâi pêi tro dêi mâu hơnăm hdrối nah, pôa Trần Thanh Mẫn thế, tơdroăng mơjiâng Tơdroăng pêi pro xăm kơtiê tung pơla mâu hơnăm nếo kal thế châ rak tơniăn môi tuăn ƀă Tơdroăng mơnhông cheăng kâ - rêh ối 10 hơnăm pơla hơnăm 2021-2030; pơkâ mơnhông cheăng kâ - rêh ối 5 hơnăm; pơkâ ‘no liăn mơjiâng tơmeăm khoăng ton hơnăm ƀă troăng hơlâ ‘no liăn cheăng pêi tơdroăng pơkâ tơnêi têa mơjiâng thôn pơlê nếo pơla hơnăm 2021-2025:

“Kal thế tơbleăng pêi tơdrêng tâi tâng mâu troăng hơlâ xăm kơtiê hên troăng; hên ki nếo tung pêi pro vâ xăm kơtiê ƀă mâu luât pơkâ tŏng kum ki ai tơdroăng, kô châ tơbâ hnê thế ai tuăn ‘nâi mơ-eăm vâ hluăn kơtiê, hluăn kơpong kơtiê, má môi cho kơpong ai krâm mơngế hroâng kuăn ngo; pê klêi luât pơkâ xăm kơtiê tơtro ƀă túa mơnhông cheăng kâ, hlối rơtế ƀă pơkâ mơnhông krá tơniăn ton; mơngế kơtiê, châ veăng  xúa mâu tơdroăng ki pơxúa mơnhông mơdêk”.

‘Na luât pơkâ ƀaoh hiêm pơlê pơla, pôa Trần Thanh Mẫn, Kăn phŏ hnê ngăn Kuô̆k hô̆i tối, mâu hơnăm hdrối nah, luât pơlâ ƀaoh hiêm pơlê pơla dêi Việt Nam hiăng chôa lâng pê klêi, pêi tiô troăng nếo po rơdâ troh lâp lu, pro tơ’lêi ăm rêm ngế kuăn pơlê tung tơdroăng tơdah, veăng pêi luât pơkâ veăng pro tơniăn rêh ối pơlê pơla, tơniăn hnoăng ƀă ki pơxúa tơtro dêi kuăn pơlê.

Laga, tơdroăng mê ối tơvâ tơvân kal tơmâng khât tung mơnhông mơdêk mơngế veăng rôe ƀaoh hiêm pơlê pơla ki pơklât thế; tơdroăng pêi pro tiô luât pơkâ tŏng kum, pơkâ ‘na ƀaoh hiêm pơlê pơla; tơdroăng rak ngăn, xúa mâu liăn dêi liăn ƀaoh hiêm pơlê pơla; tơdroăng hrá nâp liăn, ối chĕn liăn nâp, hmuâ ôh tá vâ nâp ƀă hriăn xo kâ ƀaoh hiêm pơlê pơla, ƀaoh hiêm ôh tá ai cheăng pêi.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định