Tăng ngăn hâi: 30/5/2021

VOV4.Sêdang - Cho kuăn pơlê ki rêh ối kơnôm to ing tơdroăng pêi chiâk pêi deăng, hiăng hmâ pêi pêt báu klâng sap ing rơxông hdrối nah, xua mê, mơngế K’ho Sre khoh hmâ loi tung kong kế, nhâ loăng, kroăng têa, tŭm tơmeăm khoăng tâ tá pơrá ai xeăng pơkuâ rak. Tung tơdroăng pêi chiâk pêi deăng, pơrá ai tơdroăng ki pơkuâ rak dêi khu xeăng. Xua ti mê, tung môi hơnăm, mơngế K’ho Sre a kong pơlê Lâm Đồng hmâ tơkŭm po mâu roh mơdĭng ‘na pêi chiâk deăng tiô kơ rơnó, tiô kơ hâi khế dêi báu, sap ing hâi mơdâ pêt troh a hâi ki pôe xo ah.

 

 

 

Ƀă mơngế K’ho Sre, túa mơdĭng dêi chiâk deăng hiăng hmâ ƀă tơdroăng ki po mâu tơdroăng tĭng dêi báu, xua hiăng to lâi rơxông hdrối mê hiá nah pơrá hiăng hmâ tung tơdroăng pêi pêt báu klâng: Nâl K’ho tối dêi Nhô sih sre, tơkeá vâ tối cho tĭng mơdâ klâng, nhô rào jơng rơpu (tĭng xếo chêng kơpôu), nhô wèr, cho tơdroăng tĭng, ôh tá khoh pêi pro mâu tơdroăng ki pơlê hiăng mơdât, nhô brê rơhe, cho tĭng djiân báu mot tung hnôu ƀă hên hĭn mâu tơdroăng mơdĭng ki ê. Inâi dêi rêm rơnó pêi chiâk deăng cho vâ mơhno tối ăm tơrêm túa tĭng pêi chiâk deăng dêi mơngế K’ho Sre.

Sap ing hâi ki mơdâ tá troh a hâi ki pôe xo dêi báu djiân troh a hnôu, mơngế K’ho Sre hmâ tơkŭm po mâu túa mơdĭng pơrá phá dêi pó vâ rơkâu xối kơ khu xeăng, môi tiah xeăng têa kroăng, xeăng ngo, xeăng kong mêi ƀă hiá hế ƀă ki rơhêng vâ tối cho xeăng báu “Ndu yàng kòi”, tơdroăng kố cho pói tơngah kơ khu xeăng veăng kum, kring vế ăm báu rĕng xông droh ƀă châ kơpâu hên, troh rơnó châ pôe xo hên.

 

 

Xế báu cho môi tung mâu tĭng rơkâu ‘na chiâk deăng châ mơngế K’ho Sre tơring Di Linh pơtối tơkŭm po

 

 Mâu tuá mơdĭng tiô khôi hmâ ‘na chiâk deăng châ tơkŭm po tiô kơ tơdroăng ki lâi ai hdrối pro hdrối, ki lâi ai kơ’nâi pro kơ’nâi, ngăn tiô kơ tơdroăng ki chiâng ƀă xông kân dêi báu. Tơdroăng ki apoăng cho mơdâ, xế báu. Tĭng ki kố châ pêi pro a ƀăng klâng, pakĭng mâu nôu pâ, jâ pôa tung rơpŏng hngêi ối ai mâu vâi krâ, nhŏng o hdroâng hdrê rơtế veăng ai mâ, rơkâu xối.

Pôa K’Brel, ngế ki tŏn chêng tơgôu koăng dêi cheăm Bảo Thuận ai tối: “Loăng kâng châ mơjiâng pro ƀă kơlá. Klêi kơ’nâi mơdâng kâng a tơbăng klâng mê, vâ kum ăm xiâm báu chiâng dâi lĕm, ai kơpâu hên mê pơ’leăng báu ki vâ mơdâ cho hdrê lĕm. Ngăn tiô kơ kăn rơpŏng hngêi, vâi hmâ pro kâng tơdrăng ngi ‘ngêi ƀă xŏn dâng 2m, xuân ai mâu ngế ki xúa kơlá ki chong, a xơkối ga kut vâ chuih tit a tơnêi. Klêi kơ’nâi rơkâu xối a tơbăng klâng, vâi prếo dêi a hngêi vâ tơkŭm ôu kâ ƀă tơdroăng ki vâ tŏn chêng koăng”.

 

 

Vêh po tĭng kâ báu nếo dêi mơngế K’ho Sre a Di Linh

 

Môi tung mâu mơdĭng ki kal tung hơnăm hiăng châ kuăn pơlê hdroâng K’ho Sre tí tăng vâ ‘nâi plĕng ƀă đi đo hmâ tơkŭm po rêm hơnăm cho mơdĭng rak ‘măn báu, drêng kố vâi hmâ tĭng, ‘mân hên tơdroăng. Mê vâi tối dêi cho Nhô wèr. Tuá mơdĭng xuân châ tơkŭm po a ƀăng klâng a khế 9 lơ khế 10 rêm hơnăm drêng báu pơxiâm xiu, xôk. Hdrối vâ po leh mơdĭng mê, krâ pơlê ƀă mâu ngế vâi krâ - nhŏng o ki châ kuăn pơlê loi tơngah vâi kơ tơno tơnêng dêi pó ‘na tuá ki vâ po mơdĭng.

Drêng hiăng tơrŭm môi tuăn, mơngế teăng mâ dêi tơrêm hdroâng hdrê vâi kô tối pơtâng ăm mâu ngế tung rơpŏng hngêi, hdroâng hdrê, nhŏng o hbrâ rơnáu pêi pro mâu tơdroăng, kế tơmeăm ki kal ăm hâi mơdĭng mê. Tơdrêng amê, xing xoăng khu vâi rơtăm mot tung kong vâ tí tăng hrê rái, kơxái kong, loăng kong; mơjiâng pro hngêi a tơdế pơlê, nâl K’ho tối dêi cho “Hiu wèr”, mơdâng kâng ki vâ rơkâu xối; ai ngế ki ‘nâ ‘mâi rơnêu troăng pơlê, kơno, kơneăng têa, xuân ối ai mơngế ki rơkê kơhnâ cheăng vâ lăm tăng rôe kơpôu, tâng tung pơlê ki mê dah ai xêh kế tơmeăm, tâng pơlê ki ôh tá ai kế klâi hên, vâi hmâ rôe pu pái vâ pro tơmeăm hdroăng xeăng.

Mơdĭng mê châ tơkŭm po tung plâ 1 hâi, ƀă tơdroăng ki pói  rơhêng vâ rơkâu xối xeăng pơtroh ăm kuăn pơlê ai báu ki chiâng dâi lĕm, ôh tá tro khía mơhot, têa kân lân lu, báu ôh tá hbâ ƀă báu ôh tá tro kuăn kiâ tung kong lo kâ ‘nhê. Pakĭng leh mơdĭng mê, vâi krâ-nhŏng o ối tơkŭm po xah hêi tiô khôi hmâ vâi krâ roh nah, môi tiah: tơhrot kơxái, tơtrut loăng ƀă hiá hế, klêi mê, vâi rơtế ôu drôu xiâm, lăm pôu ngăn, êng tơno ‘na ivá châ chăn, hnê tối dêi pó ‘na túa pêi chiâk pêi deăng ƀă hnối rơngê ting ting êng tiâ dêi pó.

Drêng mâ hâi hiăng vâ lu a rŏng ngo, vâi krâ-nhŏng o ôh tá la lâi piu hiât krếo djâ nhŏng o rơtế vêh pôu dêi a hngêi, pơtối ôu kâ, tŏn chêng, tôu hơkâ, hơdruê êng-tiâ dêi pó, xuân ai rơpŏng ki ‘nâ ôu kâ troh a kơmăng dế mê nếo mơgêi tơdroăng xah hêi, ôu kâ.

To lâi khế kơ’nâi mê, drêng pơ’leăng báu tung lâp tơbăng klâng hiăng tum, vâi krâ-nhŏng o tung pơlê vâi kơ pêi druôm dêi pó, vâi kô veăng pôe ăm báu dêi rơpŏng ki kố troh a rơpŏng ki tá. Drêng hiăng klêi pôe báu, vâi hdrâ ‘măn báu hơ’gok a ‘noăng klâng, klêi mê, vâi krâ-nhŏng o kô xúa kơpôu vâ toi kơ-ât ki prêi báu, xua mê, chôu phut ki prêi báu kô ton. Drêng tŭm tơdroăng chiâk deăng hiăng pêi klêi, báu hiăng châ djiân ok tung hnôu pêng păm, mơngế K’ho Sre tơkŭm po mơdĭng djiân báu troh a hnôu.

Tung xối rơkâu ‘na chiâk deăng tiô kơ rơnó báu dêi mơngế K’ho Sre, mơni ôh tá ai xối tĭng ki lâi châ tơkŭm po kân krip tơ’mô tĭng kâ báu nếo, vâi ối tối cho hâi lo hơnăm nếo dêi mơngế K’ho, xua chôu phut ki hbrâ rơnáu vâ pêi pro tơdroăng kố ga ton plâ 1 khế, kuăn pơlê ki tơkŭm veăng ngăn kơdrâm, cho tíu ki tơkŭm mâu vâi krâ ki rơkê, châ ô eăng tung lâp lu pơlê pơla, cheăm bêng dêi hdroâng K’ho. Vâi ki mê troh akố tí xê to veăng vâ rơkâu xối, veăng hơniâp ro rơtế ƀă kăn rơpŏng hngêi, mê vâi ối châ kâ mâu kế kâ tiô khôi hmâ vâi krâ roh nah, mê ối cho roh vâ châ hmâng mâu vâi krâ tŏn chêng tơgôu koăng, rơngê ting ting tiô tơdrá kuăn ngo tơná, môi tiah: Tam pla, Pơnđik Pơnring, Đơs long ƀă hiá hế.

Xuân chiâng vêh mơnhên tiah kố, tŭm plâ rơnó báu, mâu túa mơdĭng ‘na chiâk deăng dêi hdroâng K’ho ga cho tơdroăng ki loi tĭng, tiô khôp, hnối cho tơdroăng vâ pơtôí rak vế, chôu ‘măn ăm la ngiâ, xua mâu mơdĭng mê, ti xê to tơdroăng ki châ ai tung rêh ối châ phâi tơtô, tơniăn lĕm, mê mâu ki kơnía git ‘na mơhno túa lĕm tro, môi tiah chêh kơchuâ, pơchên hmê kơchâi, rơngê ting ting; tuá ki mơđah, tuăn mơno rơkê dêi chal vâi krâ ‘na kong kế, nhâ loăng, kroăng têa, ‘na tơdroăng rêh ối dêi kuăn mơngế, pêi chiâk pêi deăng hmâ châ pơto pơtih, tơpui tơdjếi ƀă mơhno tối ‘na tơdroăng ki kơniá git.

Ing mê, kum rêm ngế kuăn pơlê thăm rế kơhnâ khât tung pêi chiâk pêi deăng, ‘nâi pêi pro tơtro ƀă rêh ối tơniăn lĕm tung pơlê pơla ƀă tơnêi tíu, kong kế, ngo ngối. Kố cho mâu khôi túa, vêa vong tiô khôi hmâ ki jâ pôa dêi mơngế K’ho Sre pói rơhêng vâ châ rak vế, pơtối hnê ăm vâi rơxông chal nếo la ngiâ.

Hlá tơbeăng Lâm Đồng Online

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định