Tăng ngăn hâi: 13/6/2021

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi tơkŭm pơkoăng ŏng mế, vâ mơhno tối hiâm tuăn koh nhoăm, mơnê kân kơ hnoăng păn roăng rak ngăn dêi nôu pâ, nhŏng o, hdroâng hdrê, pú hmâ, klêi mê, nôu pâ hnối vâ koh pơ’lâng dêi kuăn kơnốu châi ối ƀă dêi hngêi ngế mế, hdroâng Jarai hmâ tơkŭm po ting Joă Hbâu, pin tối cho Tĭng Hblâk chuâ kơchâ.

 

Tiô khôi hmâ dêi mơngế Jarai, klêi kơ’nâi tơkŭm pơkoăng ŏng mế, ngế kơnốu athế thâ rĕng ‘miăn rơmêt dêi tơmeăm khoăng vâ châi hngêi dêi peăng mế. Kơ’nâi pơkoăng sap ing 3 troh 7 hâi, mơngế Jarai hmâ tơkŭm po tĭng Hblâk chuâ pló on.

Tĭng ki kố cho vâ mơhno tối hiâm mơno vâ hnó hnoăng ki mơjiâng, păn roăng, rak ngăn dêi nôu pâ, hnối cho vâ thăm pro tơxêo, nhŏng o pơla peá pâ krá tơniăn. Tơdrêng amê, kố xuân cho tơdroăng ki nôu pâ vâ pơ’lâng dêi kuăn kơnốu châi ối a hngêi dêi peăng mế plâ rơxông. Xua ti mê, vâ mơhno dêi hnoăng cheăng tơná, on veăng ki nếo mê athế rah môi hâi tung pơla măng tĭng, hmâ hlo cho hâi 2,4,6 vâ vêh dêi a hngêi nôu pâ peăng kơnối, krêó nhŏng o, pú hmâ vâ veăng ngăn hâi pro mơdrĭng Hblâk chuâ pló on.

Ngoh Kpă Vũ, ối a ƀuôn Toan, cheăm Ia Kdăm, tơring Ia Pa, kong pơlê Gia Lai ai tối: “Á nếo xo on veăng a ƀuôn Čư Ƀah, pơlê kong krâm Ayun Pa. Klêi kơ’nâi pơkoăng, vâ koh mơnê hnoăng nôu pâ hiăng mơjiâng, păn roăng, rak ngăn, mơhno tối dêi hiâm mơno tơná ƀă hnối vâ pơ’lâng ƀă nhŏng o, hdroâng hdrê, pú hmâ hdrối vâ châi peăng hngêi mế, á xuân athế po mơdĭng Hblâk chuâ pló on”.

 

 

Klêi kơ’nâi pơkoăng, tung pơla 3-7 hâi, mơngế Jarai hmâ tơkŭm po tĭng hblâk chuâ pló on

 

Hmâ hlo, tung Mơdĭng Hblâk chuâ pló on, ngế kuăn kơnốu hmâ hbrâ 1 xiâm drôu, 1 to chu, 1 hdro hmê ăm nôu pâ; 1 xiâm drôu, 1 to í, 1 plâ hơkoâ ăm pú hmâ. Mâu tơmeăm ki pleăng kố, ngế kuăn kơnốu athế djâ ing hngêi dế kơdrâi. Tíu ki tơkŭm po mơdĭng kố cho a hngêi dêi nôu pâ peăng kơnốu, ngê ki pơkuâ ngăn hâi mơdĭng mê cho mâu ngế ki leăm, ki êng prế mê nah.

Klêi kơ’nâi djâ mâu tơmeăm ki kố troh a hngêi nôu pâ, ngế kuăn kơnốu kô krếo tâi tâng nhŏng o, hdroâng hdrê, pú hmâ veăng troh ro, ôu kâ a hngêi peăng dêi nôu pâ, veăng hâk suâ hâi ki ga hiăng xo mế mê.

Tung hâi mơdĭng mê, mâu ngế tung rơpŏng hngêi, nhŏng o, hdroâng hdrê pú hmâ kô tơkŭm tơpui tơno dêi pó. Pơtối mê, ngế kuăn kơnốu mê kô xông tơpui, tối nhên mâu tơdroăng ki xiâm khoh chiâng tơkŭm po mơdĭng hblâk chuâ pló on, tơdrêng amê, hnối mơhno tối hiâm mơno koh mơnê kơ nôu pâ hiăng păn roăng, rak ngăn dêi châ sap ing tơxĭn nah troh a hâi xo mế.

Xuân tung hâi mơdĭng kố, nhŏng o, pú hmâ kố têk triăng drôu hnhó ăm dêi pó i ôu, tơno tơnêng mâu tơdroăng roh hdrối nah, hnê tối dêi pó mâu tơdroăng ki lĕm tro, pơchân ăm on veăng ki nếo xo dêi  pó mê mâu hnoăng cheăng athế pêi pro tung la ngiâ ƀă hnối rơkâu hâk kơ on veăng nếo mê ai tơdroăng rêh ối niân nok, hơniâp hơnâ, tơrŭm dêi pó, mơ-eăm pêi cheăng kâ, mơnhông pêi lo kế tơmeăm, păn roăng rak ngăn kuăn ‘nĕng...

Mơdĭng hblâk chuâ pló on hmâ tơkŭm po iâ êt kế tơmeăm, ôh tá mơhrê hên liăn ngân, mơ’nhê hên kế tơmeăm. Mâu ngế ki veăng pro mơdĭng kố cho nôu pâ, nhŏng o, hdroâng hdrê, pú hmâ mê kơxô̆ liăn ki mơ’no rôe kế tơmeăm ôh tá ai hên, xuân chiâng tơkŭm po a peăng kơxo lơ peăng kơxê, ngăn tiô kơ tơdroăng cheăng dêi rêm rơpŏng.

Dế nôkố, ki hên, on veăng nếo hmâ tơkŭm po pơkoăng tiô khôi túa nếo, xua mê, khôi túa tiô vâi krâ roh nah xuân hiăng vâ hía lôi. La ƀă mơngế Jarai, tĭng hblâk chuâ pló on xuân ối cho tơdroăng ki ôh tá păng lôi tung tơdroăng rêh kâ ối, ‘na hiâm tuăn, mơhno ki lĕm tro tung tơdroăng rêh kâ ối rêm hâi dêi mơngế Jarai akố.

Hlá tơbeăng Gia Lai

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định