Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Xông tơpui a Roh tơpui tơno khu râ kăn xiâm mơ’no tơdrêng tung um tơvi dêi Grup kring vế Khu lâp kong têa ‘na Thăm tơrŭm pơla Khu lâp kong têa ƀă mâu khu tơrŭm kơpong (19/4), pôa Vương Nghị, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ mơnhên ki kal tung tơrŭm cheăng pơla Khu lâp kong têa ƀă mâu khu tơrŭm kơpong, ki rơhêng vâ tối tung hbrâ mơdât, tơleăng tơplâ tơplong. Pôa Vương Nghị mơnhên, tơrŭm cheăng pơla Khu lâp kong têa ƀă mâu khu tơrŭm cheăng kơpong ôh tá xê to pơkâ nhên dêi Luât Khu lâp kong têa, mê ối cho troăng ki kal mơhno troăng ơlâ rêm pâ.

Nôkố, ƀă mâu pơloăng mơnúa tung kơvâ hơniâp lĕm ƀă kring vế lâp plâi tơnêi, Khu lâp kong têa ƀă mâu khu tơrŭm cheăng kơpong kal ai mâu tơdroăng pêi môi troăng vâ rak troăng hơlâ rêm pâ, veăng kum mơjiâng hơniâp lĕm ƀă mơnhông mơdêk lâp plâi tơnêi.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định