Tăng ngăn hâi: 19/4/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Môi rơkong tối tơbleăng tơdjuôm pơla Sinuâ prếi Mih ai tơdjâk troh tơdroăng ki hbrâ mơdât kong prâi pro hơ’leh nếo châ peăng Sinuâ tơbleăng a hâi lơ 18/4. Tơbleăng tơdjuôm châ peăng Sinuâ tơbleăng klêi rôh hôp tơpui tơno châ tơkŭm po 2 hâi lơ 15 ƀă 16/4 a Thượng Hải pơla kăn teăng mâ dêi kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ‘na kong prâi pro hơ’leh cho pôa John Kerry prếi pôa Giải Chấn Hoa.

Tiah mê, péa pâ pơrá tơkôm Hneăng hôp kân ki ‘no tơdrêng tung um tơvi ‘na kong prâi pro hơ’leh xua Mih tơkŭm po a hâi lơ 22 – 23/4 la ngiâ. Péa pâ xuân tơhrâ tơrŭm tung hên tơdroăng vâ pơkâ tơleăng mâu tơdroăng ki ai tơdjâk troh kong prâi pro hơ’leh. Tơbleăng tơdjuôm kố tối nhên, “Sinuâ prế Mih ‘no tâi ivá tơrŭm ƀă dêi rơpó ƀă mâu kong têa ki ê rơtế pơkâ tơleăng mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn ‘na kong prâi ƀă hbrâ mơdât ngăn tung tơdroăng pêi pro kơtăng, tơdrêng dêi tơdroăng.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định