Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Pôa Sergey Ryabkov, Ngế xiâm phŏ ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Rusi tối pơtâng, Rusi veăng môi tuăn tơdroăng pơkâ dêi chin phuh ƀă kuăn pơlê Venezuela tung hnoăng kring vế, pơkuâ rak ngăn dêi tơnêi têa. Klêi mê, xuân môi tiah tăng troăng hơlâ vâ kring vê tơniăn cheăng pơkuâ ngăn, tơdroăng pêi cheăng kâ, rêh ối pơlê pơla ki ối kơpong peăng Hdroh châu Mih kố. Xông tơpui tung hneăng hôp ƀă pôa Iván Gil prế pôa Carlos Ron, Ngế xiâm phŏ ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Venezuela, mê pôa Ryabkov vêh mơnhên mâu troăng hơlâ ton xŏn ƀă mâu tơdroăng dêi Venezuela kal athế pêi tiô troăng hơlâ ki hơniâp lĕm, kơnôm ing mâu roh tơpui tơno cheăng kal kí ƀă ai tơdroăng veăng vâ môi tuăn ki kân rơdâ.

‘Na tơrŭm cheăng pơla peá pâ ăm ‘nâi, tơdroăng ki mơjiâng tơdroăng tơkêa bro tơchoâm ki hiăng châ tơƀrê păng ‘nâng, ki tơxâng mơnê nhoăm, ki rơhêng vâ tối cho mâu tơdroăng cheăng ‘na pơkeăng ƀă khăm pơlât, ‘na hyôh on tơhrrik, ‘na cheăng kơmăi kơmok, tơdroăng pơto chơ kế tơmeăm, cheăng lêng.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định