Tăng ngăn hâi: 14/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Pôa Sergey Lavrov, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Rusi hiăng krếo thế po roh hôp tơdrêng pơla 4 pâ tơpui ‘na Trung Đông, tung mê, ai Rusi, Mih, Khu tơrŭm châu Âu ƀă Khu lâp kong têa vâ tơno tơnêng ‘na mâu troăng hơlâ ki dế hơkăng nếo achê pơla kố pơla Israel ƀă Palestine. Xông tơpui a roh hôp tơchoâm ƀă pôa António Guterres, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa a Moskwa, pôa Sergey Lavrov tối ăm ‘nâi, troăng hơlâ ki kal tơdrêng pơla kố mê cho tơkŭm po moi hneăng hôp dêi Khu pŭn pâ, tung mê ai mâu khu ki tơleăng dêi lâp plâi tơnêi.

Tơdrêng amê, pôa tối mơnhên, tâi tâng pơrá loi tơngah tung hnoăng cheăng dêi Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong khu lâp kong têa. Rơkong krếo thế mê hiăng châ mơ’no tối tung pơla ai tơdroăng ki tơplâ tơplong ó má môi tung plâ 7 hơnăm hiăng luâ pơla Israel ƀă Palestine hiăng pro ki iâ ai 50 ngế hlâ ƀă lối hrĭng ngế tro rong, ki hên cho tơkŭm a Gaza.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định