Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang -  Hâi lơ 5/8, a tíu pêi cheăng xiâm Đảng, Khu kăn hnê mơhno xiâm tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât kâ kơluâ hôp rôh má 20 xua pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Ngế pơkuâ hnê mơhno cheăng pơkuâ hneăng hôp. Kố cho rôh hôp apoăng dêi khu hnê mơhno cheăng xiâm tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât kâ kơluâ hneăng hôp roh má 13 dêi Đảng, po tung pơla ai tơdroăng tâ tú pơreăng kân COVID-19 pơtối tâ tú rơ-iô, tâ tú rĕng a hên kong pơlê tung lâp tơnêi têa.

A rôh hôp mê, Khu hnê mơhno cheăng xiâm tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât kâ kơluâ xuân tơpui tơno hnê tối ƀă: Tơdroăng tối tơbleăng ‘na pêi pro, ki tơ-ƀrê dêi Tơdroăng cheăng dêi Khu hnê mơhno cheăng pêi tung 6 khế kố nah, tơbleăng tơdroăng cheăng pêi tung mâu khế mơ’nui hơnăm kố; Tơbleăng tơdroăng klêi hên mơhno pêi, tơleăng mơnhên tơdroăng cheăng, mâu tơdroăng pêi dêi Khu hnê mơhno cheăng ai séa ngăn, hnê pêi pro, hnoăng cheăng dêi Khu hnê mơhno cheăng xiâm tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât kâ kơluâ’’; Tơdroăng pơkâ ‘na cheăng séa ngăn, tí tăng ngăn tơdroăng hbrâ mơdât kâ kơluâ tiô khu hnê mơhno.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định