Tăng ngăn hâi: 13/4/2021

 VOV4.Sêdang - Môi rôh hôp vâ mơnhên tối tơdroăng ki rak ngăn, rak vế, mơdêk ki kơnía ‘na khôi túa lĕm tro chêng koăng Tây Nguyên hiăng châ Khu xiâm rak ngăn tơdroăng mơhno túa lĕm tro, ối tung Khu xiâm ngăn mơhno túa lĕm tro-ivá ƀă ôm hyô tơkŭm po a hâi lơ 12/4, a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, kong pơlê Kon Tum. Veăng amê ai mâu khu ki rak ngăn, hriăn plĕng ‘na mơhno túa lĕm tro roh ton nah; teăng mâ vâi krâ ki rak vế khôi túa roh ton nah rơtế ƀă Khu ngăn ‘na mơhno túa lĕm tro, ivá ƀă ôm hyô 5 to kong pơlê kơpong Tây Nguyên.

Mâu hơnăm hdrối nah, Khu ngăn ‘na mơhno túa lĕm tro, ivá ƀă ôm hyô, khu kăn pơkuâ rơtế ƀă kơvâ mơhno túa lĕm tro 5 to kong pơlê Tây Nguyên hiăng pêi hên tơdroăng, vâ rak vế, mơdêk ki kơnía git ‘na kế tơmeăm. Ki rơhêng vâ tối, ai hên tơdroăng ki mơdĭng tiô khôi hmâ xuân châ kuăn pơlê rak vế, pêi pro tơdrêng hlối tung tơdroăng rêh ối rêm hâi. Rơtế amê, po lối hrĭng lâm hnê tŏn chêng koăng, kơhnhon xuâng, ‘mâi rơnêu tơdroăng idrâp chuât dêi chêng koăng ƀă hên ki ê hiăng châ tơkŭm po ƀă tơdroăng ki veăng dêi lối hrĭng rơpâu ngế.

 

 

Kuăn pơlê, pơlê Kon Kơ Tu, cheăm Đăk Rơ Wa, pơlê kong kơdrâm Kon Tum tŏn chêng koăng ƀă kơhnon xuâng tung hâi mơdĭng

 

Pakĭng mâu tơdroăng ki hơniâp ro mê, mâu ngế ki veăng tung rôh po hneăng hôp xuân mơhno tối hên tơdroăng ki pơloăng mơnúa tung hnoăng cheăng rak ngăn, rak vế, mơdêk ki kơnía git dêi chêng koăng Tây Nguyên, môi tiah: ‘na mơhno túa lĕm tro pơlê ki tro pro tơ’nhiê; mâu ngế ki ‘nâi nhên ‘na mâu tơdroăng mơdĭng khôi hmâ rế hía rế hiăng vâ ai xếo tung pơla mâu vâi hơnăm ối nếo; tơrŭm cheăng pơla mơnhông cheăng kâ ƀă mơnhông khôi túa lĕm tro tá hâi châ pơkâ tơleăng tiô túa ki lĕm tro ƀă hên ki ê.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định