Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 19/4, pôa Nguyễn Đình Trung, Kăn cheăng tung Tíu xiâm Đảng, Phŏ pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kong pơlê, Kăn hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Dak Nông pơkuâ roh leh tơbleăng pơkâ rah xo pôa Trần Văn Diêu, Kăn pơkuâ ƀơrô Vi ƀan kong pơlê Dak Nông. A roh leh, pôa Nguyễn Đình Trung mơnhên tối, kheăn kơdeăn mâu tơdroăng veăng kum dêi pôa Trần Văn Diêu drêng hiăng tơkâ luâ hên tíu pêi cheăng phá tơ-ê dêi pó, laga pơrá kêi đeăng hnoăng cheăng châ pơcháu.

 

 

Pôa Trần Văn Diêu châ rah xo to pro Kăn pơkuâ Ƀơrô Vi ƀan kong pơlê Dak Nông

 

Ƀă hnoăng cheăng ƀă túa ki rơkê dêi tơná, tung la ngiâ, pôa Trần Văn Diêu kal pơtối mơ-eăm, mơnhông hiâm mơno rŭm môi tuăn, pôu râng hnoăng cheăng rơtế khu pú hên Ƀơrô Vi ƀan kong pơlê kêi đeăng hnoăng cheăng châ pơcháu.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định