Tăng ngăn hâi: 17/4/2021

VOV4.Sêdang - Kơmăng hâi lơ 16/4, a Pơlê Mơhno túa lĕm tro – Ôm hyô mâu hdroâng mơngế Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Khu xiâm pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro, Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô tơrŭm ƀă mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng Tơnêi têa ƀă kong pơlê hiăng tơkŭm po  Tơdroăng pơxiâm po Hâi mơhno túa lĕm tro mâu hdroâng mơngế Việt Nam hơnăm 2021.  Tơdroăng nghê̆ thuât koh phiu ro Hâi mơhno túa lĕm tro mâu hdroâng mơngế Việt Nam hơnăm 2021 ai 4  tơdroăng:

 

 

Pơxiâm po Hâi mơhno túa lĕm tro mâu hdroâng mơngế Việt Nam hơnăm 2021

 

 ‘’Ti tăng xiâm kối, Mâ hâi séa bâ eăng, Pói vâ khât, Tơdjuôm môi toăng hngêi’’ châ mơjiâng tiô pơtối ƀă hên troăng hơdruê, mơđah tơbleăng, axuâng, rêi prôa vâ mơnhông khôi túa pâ nhuô̆m tơnêi têa, hiêm mơno nhuô̆m hdroâng mơngế, rak vế khôi túa lĕm tro tung pơlê pơla 54 hdroâng mơngế. Tơdroăng châ mơjiâng nhên ƀă hiăng châ ô eăng hâi khôi túa lĕm tro mâu hdroâng mơngế ƀă mơdêk hlê plĕng pôu râng hnoăng cheăng dêi tâi tâng hdroâng mơngế tung  tơdroăng gâk kring, rak vế mâu tơmeăm mơhno túa lĕm tro, khôi túa lĕm mâu hdroâng mơngế, khôi túa lĕm tro khôi vâi krâ nah; mơjiâng xiâm kối krá kâk, mơjiâng khu rŭm môi tuăn tâi tâng kuăn pơlê ƀă mơnhông mơdêk khôi túa lĕm tro Việt Nam rơkê, pêng păm khôi túa hdroâng mơngế.

Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định