Tăng ngăn hâi: 22/7/2021

VOV4.Sêdang - Pơreăng hơ’lêh chiâng Delta dế nôkố cho ki xiâm khoh pro chiâng ai 83% kơxŏ pơ’leăng mâ mơngế a kong têa Mih tro tâ pơrreăng COVID-19. Kơxô̆ pơleăng mâ mơngế tâ tú tâk hên hluâ tâ kơtăn kố ai 2 pơla măng tĭng. Tơpui a ngiâ Vi ƀan ngăn ‘na pơkeăng ƀă khăm pơlât dêi Kuô̆k hô̆i râ má môi Mih, jâ Rochelle Walensky, Kăn xiâm séa ngăn ƀă hbrâ mơdât pơreăng Mih ăm ‘nâi, a mâu kong pơlê kân, pơlê kong kân dêi Mih xua kuăn pơlê pâk pơkeăng vaccine iâ, mê khoh tâ tú Delta, thăm nêó ối tâ tú hên ó luâ tâ.

Jâ Rochelle Walensky cho mơngế tiê̆n sih ối tơpui tối tio kơ tơdroăng hriăn plĕng dêi Khu xiâm séa ngăn ƀă mơdât pơreăng Mih ki hriăn mơnúa ngăn pơkeăng tung khế 5 ăm hlo, 99,5% kơxô̆ kuăn pơlê hlâ xua COVID-19, xua mâu ki mê tá hâi teăm châ pâk vaccine. Jâ Rochelle Walensky tối nhên, ki hên mâu ngế ki tâ mơni kô kâi châ mơdât pơreăng tiô kơ tơdroăng ki kal athế pâk vaccine ƀă kô châ rêh ối tơniăn.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định