Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Khu râ kăn pơkuâ pơlê kong xiâm Moskwa, Rusi nếo pơkâ mâu tíu tê tơmeăm khoăng bu chiâng phêp tơdah mâu tơmối ki hiăng pâk vaccine hbrâ mơdât COVID-19 lơ hiăng ai trếo ki kâi mơdât pơreăng klêi kơ’nâi tro tâ pơreăng. Kuăn pơlê vâ troh a tíu ôu kơphế, hngêi tê tơmeăm kâ thế tơniăn vâ hiăng châ pâk vaccine, hdrối mê tâng lơ tro tâ pơreăng COVID 19 thế hiăng hluâ 6 khế lơ hiăng châ khăm ngăn COVID 19 tung pơla 3 hâi hdrối mê.

Tơbleăng kố tung pơla Rusi dế ai hên ngế tro tâ pơreăng COVID 19. Chin phuh Rusi tối, xiâm kối dêi tơdroăng tâ tú nếo xông tâ tú ing 2 măng tĭng hiăng hluâ cho xua pơreăng ki nếo Delta châ hlo roh apoăng a Ấn Độ ƀă tơdroăng ki hrá dêi tơdroăng pâk pơkeăng. Bu tung hâi lơ 22/6, Rusi châ hlo lối 16 rơpâu 700 ngế nếo tro tâ ƀă lối 500 ngế nếo hlâ xua tro tâ COVID 19.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định