Tăng ngăn hâi: 17/4/2021

VOV4.Sêdang - “ Mâu hơnăm ki nếo cho hơniâp lĕm dêi kơpong ngăn tiô pơkâ nhoăm luât lâp plâi tơnêi”. Mê cho tơdroăng tối tơbleăng klêi trâm mâ dêi kăn xiâm tơpui kâ 4 kong têa mê cho Sip, Greco, Mâu kong têa kơpong A-rập Thống nhất (UAE) ƀă Israel a Paphos, Síp hâi lơ 16/4. Hneăng  trâm mâ tối ki mơnhông tơrŭm cheăng ƀă hlê plê̆ng dêi rơpó  tung kơpong vâ pro môi tơdroăng ki tơtrro, ôh tá mơdât, pro pá kong têa ki lâi, vâ mơdêk tung tơrŭm, hơniâp, tơniăn ƀă hơniâp tung kơpong. Kăn xiâm tơpui kâ kong têa Síp tối nhên tơdroăng ki thế pêi pro cho thế tơrŭm, nhoăm mâu kong têa ki achê ƀă pôi tá veăng tơmâng mâu tơdroăng tung kong têa ki ê, thế nhoăm hnoăng pơkuâ dêi vâi, nhoăm luât lâp plâi tơnêi ƀă thế tơleăng mơnhên vâ hơniâp lĕm pôi tá ai tơdroăng tơbriêt dêi rơpó.

Kataraina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định