Tăng ngăn hâi: 20/6/2021

VOV4.Sêdang - Xông kân achê túa ki tĕn hmôu jiâ mê ngoh Tưih, ối a pơlê Dur, cheăm Glar, tơring Đăk Đoa, kong pơlê Gia Lai hiăng mơjo pâ hmôu jiâ dêi kuăn ngo sap ing kŭn nah. Tơdroăng mơjo pâ mê hiăng mơhnhôk ngoh tí tăng troăng prôk ki nếo ăm tơdroăng tê mơ’no hmôu jiâ dêi kuăn ngo ƀă pro tơdroăng ki pói rơhêng vâ mê châ tê mơ’no troh a mâu pơlê cheăm, tơring, kong pơlê ki hơngế tâ, tơdroăng mê rế hiá hlo rế ai păng ‘nâng ƀă ngoh.

 

Tô tuăn ‘na tơdroăng hmôu jiâ rế hiá rế vâ hía lôi, ngoh Tưih hiăng tối dêi tơdroăng ki hiâm mơno tơná vâ pêi pro ki nếo tung tơdroăng mơjiâng ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo tiô chal nếo. Mâu pơtâk sap a hâi pơkoăng ŏng mế dêi mơngế kơdrâi Bơhnéa xuân châ pơchoh ing hmôu-jiâ, la méa ga tơtro ƀă chal nếo, vâ tơtro ƀă tơdroăng ki pói rơhêng vâ dêi rêm ngế, malối ƀă vâi rơxông nếo.

 

 

Ngoh A Tưih (má péa ing hơ-ếo) hiăng xo hmôu, jiâ vâ pơchoh pơtâk pơkoăng tiô chal nếo

 

Tối ‘na tuăn tơmiât dêi tơná, ngoh Tưih tối: “Apoăng, á hiăng tơmiât troh  tơdroăng ki tĕn, pơchoh ing hmôu jiâ chiâng tơmeăm khoăng ki lĕm tro dêi mơngế Bơhnéa troh a tơrêm ngế. Maluâ ti mê, tâng pin ôh tá vâ mơnúa pêi pro ngăn ki hơ'lêh mê ga kô pá vâ châ rak vế ngăn, hâi tối ôh tơdroăng êó pơtâk mê troh a mâu kong pơlê ki ê, pơtối mơnhông ăm rế lĕm tro tâ. Xua ti mê, kal athế tĕn bro, pơchoh mơjiâng pơtâk ăm hâi pơkoăng tiô túa vâi krâ nah hlối ai tơtro tiô chal nêó nôkố, á xuân hiăng mơnúa tí tăng hriăn plĕng ƀă pêi pro ƀối ing mâu tơdroăng hnê tung internet, facebook. Klêi á tĕn, pơchoh mâu ếo pơtâk tiô túa nếo mê, xuân hiăng ai kơdrâm mơngế ki rơhêng vâ rôe.

Dế nôkố, tâi tâng mâu ếo pơtâk ăm hâi pơkoăng pơrá châ nôu ƀă nâ veăng kum tĕn mơjiâng, klêi mê, kơnôm mâu ngế ki rơkê pơchoh kô pơchoh mơjiâng chiâng êó pơtâk chal nếo. Mâu tơmeăm ki apoăng ki ngoh Tưih pơchoh mê ngoh hiăng pleăng ăm dêi nôu pâ, klêi mê, ngoh xup um ‘măn tung facebook ƀă hiăng châ hên ngế veăng pơtối tơbleăng khu um ki mê. Kơnôm ing um ki mê, ngoh hiăng châ mơhno tối ‘na khôi tuá, vêa vong dêi hdroâng Bơhneá ƀă tơdroăng ki lĕm tro tíu ki ngoh dế rêh ối mê.

 

 

Ngih Tưih rơtế ƀă dêi nôu pâ drêng rơnuâ ếo pơtâk ki pơchoh ing hmôu jiâ tiô chal nếo

 

Ngoh Tưih tối: “Khu um dêi nôu pâ drêng á ‘măn tung facebook hiăng châ hên ngế rơhêng vâ, vâi tối cho ‘ló păng ‘nâng. Tơdroăng kố hiăng kum ăm ngoh thăm rế ai hiâm tuăn vâ tĕn, pơchoh mơjiâng ếo pơtâk mê châ tê mơ’no a kong pơlê ki ê hên tâ. Xuân hiăng ai mâu kong têa vâi ê krếo phôn, chat tối vâ pơtối mơnhông ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo. Laga, xua tá hâi châ klê hên tơdroăng ƀă liăn ngân tá hâi ai hên, tơdrêng amê, pói rơhêng vâ mơdoh hên chôu phut, hâi khế vâ chôa ‘lâng mơjiâng pro ếo pơtâk thăm rế lĕm tro tâ nếo tung la ngiâ”.

Sap ing hơnăm 2020 nah troh nôkố, ngoh Tưih hiăng xup dâng hrĭng khu ếo pơtâk pơkoăng, um ki tơbâ mâu tơmeăm khoăng dêi tơná. Kơnôm tiah mê, ngoh hiăng châ hên khu pú rơxông nếo vâ ngăn, vâ xo túa ki nếo tâ kum ăm mâu ếo pơtâk ki tĕn pơchoh tiô túa nếo mê châ troh a tíu ki hơngế tâ, ki malối ƀă mâu hdroâng kuăn ngo Bơhneá Jarai a kong pơlê Gia Lai.

Hlá tơbeăng Dân tộc và miền núi

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định