Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơxê măng lơ 23/7, a Hà Nội, Kuô̆k hô̆i hneăng má XV tơkŭm po Leh tơbleăng ƀă diâp Pơkâ dêi Kuô̆k hô̆i, Vi ƀan pơkuâ Kuô̆k hô̆i ‘na tơdroăng rah xo kăn ƀô̆ pêi cheăng. Xông tơpui a roh leh, pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i tối rơdêi, klêi kơ’nâi 2 hâi hôp apoăng a Hneăng hôp má môi, Kuô̆k hô̆i hneăng má XV, tâi tâng mâu kăn pêi cheăng dêi Kuô̆k hô̆i hiăng châ rah xo, kĭ ăm pêi pro. Pôa Vương Đình Huệ pói tơngah kăn pơkuâ mâu Vi ƀan, kơ koan dêi Kuô̆k hô̆i châ tơdah Pơkâ chiâng khu ki xiâm dêi Kuô̆k hô̆i, tơdjuôm ivá vâ pơtối rak mâu tơdroăng châ tơƀrê ki Kuô̆k hô̆i hiăng châ tơƀrê ƀă pơtối pơ’lêh nếo, mơdêk ki châ tơƀrê pêi cheăng dêi Kuô̆k hô̆i.

 

 

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i diâp Pơkâ ‘na tơdroăng rah xo kăn ƀô̆

 

Pôa Vương Đình Huệ tối, pói vâ Chin phuh tơdrăng krúa lĕm mê Kuô̆k hô̆i xuân thế tơdrăng krúa lĕm, kum ăm kuăn pơlê, ki má lối cho tung tơdroăng mơjiâng luât, séa ngăn, mơjiâng tơnêi têa kâi mơnhông mơdêk. Pơkâ thế, khu râ kăn pơkuâ Hô̆i đong hdroâng mơngế, mâu kơ koan, Vi ƀan dêi Kuô̆k hô̆i thế pêi tơdrêng pêi pro mâu tơdroăng tơkêa bro, tơdroăng hiăng châ pơcháu, hbrâ mơjiâng tơdroăng tơkêa bro pơ’lêh nếo tiô pơkâ châ Kuô̆k hô̆i tơbleăng ăm pêi pro.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định