Tăng ngăn hâi: 19/4/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn Chin phuh, Kăn xiâm phŏ hnê ngăn Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa nếo séa ngăn ‘na  tơdroăng tâ phĭu rah xo kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV ƀă Hô̆i đong kuăn pơlê mâu râ hneăng hơnăm 2021 – 2026 tung kong pơlê Đồng Tháp.

Pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa, Kăn xiâm phŏ hnê ngăn Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa xông tơpui a roh pêi cheăng

 

Xông tơpui a roh pêi cheăng, pôa Trương Hòa Bình kheăn kơdeăn  tơdroăng hbrâ tâ phĭu rah xo kăn dêi Đồng Tháp hiăng tơkŭm hnê mơhno, tơkŭm po rơdâ pêi pro mâu tơdroăng pêi cheăng krá tơniăn, tơdâng tơmô tro tiô pơkâ mơ’no. Hiăng pêi tiô pơkâ, tro tiô Luât tâ phĭu, Pơkâ ƀă mâu mơ-éa hnê mơhno dêi Hô̆i đong tâ phĭu Tơnêi têa. Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, tung pơla kố troh hâi tâ phĭu rah xo kăn ôh tá ton xếo, xua mê, kong pơlê Đồng Tháp pơtối thăm pơtâng tối, ngăn hâi tâ phĭu cho hâi dêi tâi tâng kuăn pơlê, tơtrŏng tung pơtâng tối, mơhnhôk a mâu râ cheăm, troh rêm rơpŏng hngêi, kuăn pơlê ‘na ki pơxúa ƀă ki kal dêi roh tâ phĭu.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định