Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 19/4, a Hà Nội, Hngêi pơkeăng xiâm Lêng 108 tơkŭm po leh tơbâ 70 hơnăm hâi mơjiâng ƀă tơdah xo inâi pêi cheăng rơkê khên tơnôu. Veăng leh ai pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Ngế cheăng tung tíu xiâm kal kí, Kăn hnê ngăn Đảng Lêng xiâm tơnêi têa, mâu Ngế cheăng tung khu xiâm kal kí, Kăn hnê ngăn xiâm Đảng, ngế cheăng tung tíu xiâm Đảng, mâu kăn xiâm Đảng, Tơnêi têa hneăng hdrối rơtế ƀă mâu kăn teăng mâ Khu xiâm, kơvâ cheăng xiâm.

 

 

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, kăn hnê ngăn Đảng lêng lăm pôu Ƀôrô tiô hmâ dêi Hngêi pơkeăng Xiâm Lêng 108


Teăng mâ Kăn xiâm Đảng, Tơnêi têa diâp inâi pêi cheăng rơkê khên tơnôu ăm Hngêi pơkeăng Xiâm lêng 108, pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa tối: Ôh tá xê rơkê to ‘na tơdroăng cheăng, hngêi pơkeăng ối cho môi tíu ki mơhno hâk tơngăm tung tơdroăng hơ’leh nếo túa pêi cheăng rak ngăn.

Cho môi to hngêi pơkeăng lêng la hiăng ôh tá xê to khăm pơlât ăm to mâu lêng, mê ối tí tăng hriăn plĕng ki nếo, hnê mâu mâu lêng hriâm ngăn pơkeăng mê hiăng pơtối rak vế ki rơdêi dế tơná vâ veăng 'no hnoăng rế hên a tơdroăng cheăng khăm pơlât, rak vế ivá tâi tâng kuăn pơlê ƀă pơlât hên tơdroăng pêi hên hnoăng cheăng ‘na ngăn pơkeăng lêng.

Tiô pơkâ dei Hngêi pơkeăng pơtối hnê ăm mâu kăn ƀô̆ rế rơkê ‘na kal kí, djâ troăng lĕm ahdrối ‘na hiâm mơno lĕm, rơkê ‘na tơdroăng cheăng khăm pơlât, tơxâng ƀă tơdroăng pêi pro sap ing nah hnối cho Mô đô̆i Pôa Hồ hlối cho ngế Thái pơkeăng ki têm rơpiât môi tiah ngế nôu ki têm.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định