Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Hlo tơdroăng ki mơnhâu dêi túa ki nếo dêi virus SARS-CoV-2, chin phuh Philippines hiăng pêi pro krá tâ nếo troăng tơkăng kong dêi kong têa kố ƀă túa ki po rơdâ tơdroăng ki mơdât prôk lăm nôkố dế châ pêi pro ƀă Oman ƀă mâu kong têa Arab Thống nhất UAE. Pôa Harry Roque, ngế cheăng tơpui kâ kăn xiâm pơkuâ kong têa Philippines ăm ‘nâi, tơdroăng pơkâ mơdât kố kô châ xúa sap ing hâi lơ 15/5 troh tâi hâi lơ 31/5 ƀă tâi tâng mâu tơmối lo ing Oman ƀă UAE lơ mâu ngế ki hdrối nah ôm hyô troh a péa to kong têa kố tung pơla 14 hâi.

Pakĭng mê, Philippines xuân pro mơdon tơdroăng mơdât mot tung kong têa kố ƀă mâu tơmối lo ing Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh ƀă Sri Lanka tá troh tâi hâi lơ 31/5. Tơdroăng pơkâ mơdât kố châ pơkâ klêi kơ’nâi túa ki nếo dêi virus SARS-CoV-2 sap ing Ấn Độ mot tung Philippines.

Nôkố, a Philippines ai dâng 2.500 túa dêi virus SARS-CoV-2 sap ing kong têa Ănglê, Nam Phi, Brazil ƀă ai môi túa P3 xua Philippines châ hlo.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định