Tăng ngăn hâi: 5/8/2021


VOV4.Sêdang - A hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh internet, Ngế xiâm tơpui kâ ASEAN – Sinuâ hâi lơ 3/8, mâu Ngế xiâm tơpui kâ ASEAN hiăng tơpui ‘na tơdroăng rak tơdroăng gak kring, tơniăn a têa kơxĭ Biển Đông, tung mê ai Philippines krếo tơleăng hơniâp lĕm mâu tơdroăng tung kơpong têa kơxĭ kố. Tơdrêng amê Indonesia mơhnhôk tơdroăng pêi kêi Khu luât tơpui kâ a têa kơxĭ Biển Đông.

Pôa Teodoro Locsin, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Philippines tối, mâu tơdroăng tơxup tơbriât a têa kơxĭ Biển Đông kal châ tơleăng tiô troăng hơniâp lĕm tiô luât lâp plâi tơnêi, tá Tơkêa Khu lâp kong têa ‘na Luât têa kơxĭ (UNCLOS) hơnăm 1982 ƀă pơkâ má mơ’nui dêi Khu kăn tơleăng hơnăm 2016.

Tơdrêng amê, pôa Mahendra Siregar, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Indonesia phiu ro tơdroăng tơpui tơno Khu luât tơpui kâ a têa kơxĭ Biển Đông hiăng kêi đeăng tơdroăng apoăng. Indonesia mơhnhôk pơtối ‘’kêi đeăng Khu luât tơpui kâ a têa kơxĭ Biển Đông xêt khât, châ khât, chiâng pêi pro ƀă tơtro ƀă luât lâp plâi tơnêi, tá UNCLOS 1982’’.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định