Tăng ngăn hâi: 22/7/2021

 

VOV4.Sêdang -  Jâ Wendy Sherman, Ngế xiâm phŏ tơpui kâ kong têa Mih kô ai roh lăm pôu pêi cheăng troh a pơlê kong kân Thiên Tân, kong têa Sinuâ sap hâi lơ 25 – 26 khế 7 la ngiâ. Peăng Mih hiăng pơkâ ƀă hbrâ tŭm tơdroăng vâ jâ Wendy Sherman troh lăm pôu pêi cheăng a kong têa Sinuâ vâ tơpui tơno troăng tơmiât tung tơrŭm pơla péa pâ xuân môi tiah mâu tơdroăng ki rơhêng vâ tơmâng.

Tiô pơkâ pêi cheăng, pôa Tạ Phong, Ngế xiâm phŏ tơpui kâ kong têa Sinuâ, ngế pơkuâ ‘na tơdroăng tơrŭm pơla Sinuâ – Mih kô ai roh pêi cheăng ƀă jâ Wendy Sherman, ahdrối tơkŭm po roh tơpui tơno ƀă pôa Vương Nghị, Kăn xiâm pơkuâ tơdroăng kong têa Sinuâ, xuân cho Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ.

Tung mâu roh trâm mâ kố, peăng kong têa Sinuâ tiô tối hdrối kô mơhno troăng tơmiât dêi kong têa kố ƀă kong têa Mih tung tơdroăng mơnhông tơrŭm cheăng pơla péa pâ, xuân môi tiah tơdroăng ki kơtăng tung tơdroăng rak vế hnoăng pơkuâ, gak kring ƀă mâu tơdroăng pơxúa ki ê.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định