Tăng ngăn hâi: 22/7/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Yair Lapid, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Israel nếo tối pơtâng pôa kô rĕng lăm troh a kong têa Maroc vâ thăm mơdêk tơrŭm cheăng kâ ki peá pâ kong têa nếo ai mơjiâng pro tơrŭm nhŏng o dêi pó. Hneăng lăm pôu dêi pôa Yair Lapid tiô tối hdrối kô troh a khế 8, kô mơhno hdró hneăng lăm pôu kong têa Maroc ki apoăng dêi môi ngế pro xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Israel riân sap ing péa pâ kong têa pro nhŏng o a hơnăm nah.

Tiô pôa Yair Lapid tối, hneăng lăm pôu mê kô cho ki ki apoăng vâ kĭ tơrŭm cheăng ‘na ôm hyô ƀă mơdró kâ, klêi mê, tơrŭm ‘na cheăng kâ ƀă cheăng kal kí tung hên kơvâ pơla peá pâ. Israel prế Maroc hiăng vâ môi tuăn kô tơrŭm dêi pó ki păng ‘nâng sap a hơnăm 2020 nah. Maroc xuân cho tíu ki rêh ối dêi rơpâu ngế Judêu. Ngế xiâm ngăn’na tơpui kân kong têa Maroc tiô tối hdrối kố lăm pôu kong têa Israel vâ mơjiâng hngêi pêi cheăng teăng mâ tung tơrŭm tơpui kâ amê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định