Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Mâu ngế xiâm ngăn ‘na hyôh kong prâi mêi tô khiá ƀă ‘na on tơhrik dêi Khu mâu kong têa cheăng kâ mơnhông tơ-ƀrê ƀă nếo xông má môi dêi lâp plâi tơnêi G20 a hâi lơ 22/7 hiăng pơxiâm po a hneăng hôp ki ton péa hâi a pơlê kong kân Naples, kong têa Italia. 

Hneăng hôp po tung pơla kong mêi têa lân lu dế pro tơ’nhiê ó kơpong peăng mâ hâi Lu ‘na Kơnhŏng châu Âu ƀă Sinuâ, tung pơla mê tơdroăng on chếo kong pơtối chếo lâp lu peăng hdroh kong pơlê kân Oregon dêi kong têa Mih. Tơdroăng kố kal thế ai mâu pơkâ pêi tơdrêng ing kuăn pơlê dêi mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi vâ tơleăng mơnhên mâu tơdroăng pá pơloăng mơnúa ‘na kong prâi pơ’lêh.

A hneăng hôp mê, mâu Ngế xiâm ngăn ‘na on tơhrik  ƀă hyôh kong prâi dêi Khu G20 tơngah kô châ môi tuăn ‘na tơdroăng tơpui pro kơdroh hyôh ki ‘mêi mơ’no ing hngêi nhĕng ƀă tơbleăng mâu tơdroăng tơhrâ liăn ngân tung ton hơnăm ăm ‘na tơdroăng vâ rak tơniăn hyôh kong prâi.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định