Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

VOV4.Sêdang - Khu chêh hlá tơbeăng thŏng tâ̆n Kyodo chêh tối, pôa Mineo Suzuki, Kăn cheăng tung Kuô̆k hô̆i kong têa Nhuk pơkâ thế pôa Yoshihede Suga, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk trâm mâ pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi pakong Hneăng hôp tơpui tơno cheăng kâ Phương Đông (EEF) a kong têa Rusi a khế 9 la ngiâ.

Tiô Pôa Muneo Suzuki, ngế pơkuâ tơleăng mâu tơdroăng tơpui tơno pơla Nhuk prế Rusi tung hên hơnăm kố, cho roh tơ’lêi vâ khu râ kăn pơkuâ kân má môi péa tơnêi têa trâm mâ dêi pó, vâ tối ăm tâi tâng troăng tơmiât, rơrêk tung hiâm mơno ƀădêi pó. Thăm nếo tơdroăng pơxiâm mâu roh trâm mâ tơpui kâ ƀă kong têa ê tiô troăng trâm mâ krê, kô cho xiâm kối vâ thăm pêi pro mâu roh tơpui tơno ‘na tơkêa hơniâp lĕm châ tơƀrê.

Hdrối mê hâi lơ 4/6, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi tơbleăng kô hbrâ rơnáu pơtối tơpui tơno ƀă kong têa Nhuk ‘na môi tơkêa hơniâp lĕm rơxông klêi kơ’nâi tơplâ xua pơxúa tơdjuôm dêi péa tơnêi têa.

 

 Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định