Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Xông tơpui a Ƀơrô cheăng dêi Chin phuh a kơxo hâi lơ 14/5, tung hâi ki apoăng drêng pro Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Hàn Quốc, pôa Kim Boo-kyum ai tối tiah kố, kô kơdo mơ-eăm tiô troăng hơlâ ki tơrŭm môi tuăn pơla hdroâng kuăn mơngế, tung pơla tơnêi têa dế trâm tơdroăng xâu xía xua pơreăng COVID-19.

Hnoăng cheăng dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Hàn Quốc tá hâi ai ngế ki cheăng pơtó vâ chê 1 khế kố, drêng pôa Chung Sye-kyun lo pơtê cheăng sap ing hâi lơ 18/4 vâ tơbriât to pro Kăn xiâm pơkuâ kong têa. Hâi lơ 13/5, Kuô̆k hô̆i kong têa kố hiăng vâ môi tuăn tơbriât to pro Ngế pro xiâm hnê ngăn, troh a kơxo lơ 15/5 pôa Moon Jae-in hiăng kĭ pơkâ ăm pôa Kim Boo-kyum pro Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Hàn Quốc. Pôa Kim Boo-kyum cho Ngế pro xiâm hnê ngăn roh má 3 kơnôm ai tơdroăng pơkuâ ngăn dêi pôa Moon Jae-in, Kăn xiâm pơkuâ kong têa.

Hnoăng cheăng dêi pôa cho pơkuâ ngăn ‘na hneăng hôp ki apoăng drêng tơplâ mơdât ƀă pơreăng COVID-19, pôa Kim Boo-kyum tối tơbleăng, ki kơjo kum pêi pro mâu tơdroăng cheăng ki apoăng cho tơplâ mơdât ƀă virus. Tơdrêng amê, hnối pơkâ thế kuăn pơlê rak vế, pêi pro tro tiô mâu hnoăng cheăng ki pâk pơkeăng ăm kuăn pơlê vâ hluăn ing tâ tú pơreăng.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định