Tăng ngăn hâi: 4/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Pôa Justin Trudeau, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Canada hiăng ai roh tơpui phôn ƀă pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih. Tung rôh tơpui phôn mê, peá ngế kăn xiâm hiăng tơno tơnêng ‘na ki kal dêi tơdroăng ‘no liăn cheăng mơjiâng hngêi trăng, troăng klông, kế tơmeăm ƀă kuăn mơngế ki pơkuâ cheăng vâ mơnhông tơdroăng pêi cheăng kâ - rêh ối klêi kơ’nâi hneăng tâ tú dêi pơreăng COVID-19, ƀă hnối kum mâu tơdroăng ki ối xahpá ƀă vâi kơdrâi, tung mê, ai tá tơdroăng kơjo kum rak ngăn, khăm pơlât, hnê hriâm ăm vâi hdrêng.

Peá pâ ngế kăn xiâm xuân mơhno tối, pói rơhêng vâ tơrŭm hên, krá tơniăn tâ xua vâ kum ăm kuăn pơlê, ƀă tăng tơdroăng cheăng pêi ăm kuăn pơlê dêi peá pâ kong têa. PôaJustin Trudeau tối nhên, tơrŭm cheăng ki kân pơla mơngế pêi cheăng ƀă tơnêi tíu a peá pâ kong têa, xuân môi tiah tơdroăng ki ai pơxúa dêi tơdroăng lôu péa ăm tơdroăng rôe xúa kế tơmeăm ki chin phuh pơkâ ƀă dêi rêm to kong têa.

Peá ngế kăn xiâm xuân hiăng tơpui tơno ‘na pơreăng kân COVID-19 ƀă hnối vâ môi tuăn tơrŭm cheăng krá ó tâ nếo tung pơkuâ ngăn troăng tơkăng kong a tơnêi pơla Canada ƀă Mih. Canada hiăng tối pơtâng tơdroăng pơkâ ăm phep kuăn pơlê ƀă ki rêh ối a kong têa Mih hiăng châ pâk tŭm pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 ki mot rêh ối a kong têa Canada sap ing hâi lơ 9/8/2021.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định