Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Tung 4 hơnăm hdrối, Sinuâ hiăng chiâng môi kong têa ki tơrŭm cheăng kân má môi dêi New Zealand. Maluâ ti mê, dế nôkố, New Zealand hiăng pơxiâm krếo thế mâu khu mơdró kâ dêi kong têa kố kal pơtối po rơdâ mâu tơdroăng ki vâ kơdroh tơdroăng cheăng kâ ing kong têa Sinuâ. Xông tơpui a hneăng hôp dêi Hô̆i đong New Zealand ƀă Sinuâ po a hâi lơ 19/4, jâ Nanaia Mahuta, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa New Zealand vêh mơnhên, tơrŭm cheăng mơdró kâ ƀă Sinuâ kô pro pơxúa kân khât ăm kuăn pơlê New Zealand, ƀă tơdroăng ki thăm mơdêk tơrŭm cheăng ƀă Sinuâ xuân hiăng pro ai pơxúa ăm khu mơdró kâ New Zealand.

Maluâ ti mê, jâ Nanaia Mahuta xuân ối tối, nôkố cho roh ki New Zealand vâ po rơdâ mâu tiú tê mơdró kâ vâ ôh tá kơnôm tơngah ing Sinuâ. Maluâ hiăng vêh mơnhên tối tơrŭm cheăng kâ ki kal ƀă Sinuâ la ga jâ Nanaia Mahuta xuân ối tối, pơla peá tơnêi têa ối ai mâu tơdroăng ki tá hâi teăm vâ môi tuăn.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định