Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - Hơnăm kố cho hơnăm má péa Leh mơdĭng koh tơbâ hâi pơtáu Hùng hlâ la xuân ôh tá ai po hên tơdroăng xah ôm hêi xua ai tơdjâk dêi pơreăng COVID-19. ‘Na peăng Leh tung hơnăm kố, Khu pơkuâ ngăn ‘na tơmeăm khoăng ki kal dêi Tíu xối tơbâ Pơtáu Hùng hiăng chêh tối tŭm têk tơdroăng, tơtro, tơniăn ƀă hbhrâ mơdât ki tâ tú dêi pơreăng. Môi tiah hiăng tối peăng apoăng âi, nôkố cho tơdroăng ki êng pôa Lê Truờng Giang, Kăn pơkuâ tíu xối tơbâ Pơtáu Hùng ‘na tơdroăng mê.

 

-Ô pôa, Khu tơkŭm po hiăng pêi pro nhên ‘na tơdroăng ki tơkŭm po Hâi tơbâ Pơtáu Hùng hlâ hơnăm kố môi tiah lâi, ô pôa?

Pôa Lê Trường Giang: Tơbâ hâi Pơtáu Hùng hlâ hơnăm kố tơkŭm po ki tơbâ ôh tá tơkŭm po xah hêi. Xua pơreăng COVID-19 rế hía rế châ hbrâ mơdât mê hâi lơ 6/3 (âm lĭt) hơnăm Tân Sửu tơkŭm po chôu nhâng drêng tơbâ hâi hlâ dêi Pôa Pơtáu.

Hâi lơ 10/3 (âm lĭt) tiô pơkâ hdrối kố nah bu ai mâu khu kăn pơkuâ xiâm Đảng, Tơnêi têa, kăn pơkuâ mâu kong pơlê, mâu Khu râ, kơvâ cheăng veăng ai mâ. Laga, tơdroăng nôkố, ngin dế pâ thế ƀă Vi ƀan hnê ngăn kong pơlê xuân ‘mot tơ’nôm tơdroăng ki ting tông tơnông pơto kuăn mơngế ƀă khu 100 ngế Lạc cháu Hồng râng hlá cơ mơdĭng.

Mâu ngế ki veăng pleăng po rơdâ troh a mâu tơring, pơlê kong kơdrâm vâ mơhno tối hiâm mơno pâ mơnê dêi kuăn ‘nĕng cháu chái hâi kố.

 

 

Mơdĭng Tíu xối tơbâ Pơtáu Hùng

 

-Tiô pơkâ, mâu tơdroăng cheăng ki hơniâp ro mơhno túa lĕm tro pơlê pơla xuân châ tơkŭm po tung rôh kố. Khu tơkŭm po tiô tối hdrối kô tơbleăng tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng môi tiah lâi vâ tơmối ki veăng châ rak tơniăn?

Pôa Lê Trường Giang: Khu ngăn ‘na mơhno túa lĕm tro, tơ’noăng ivá ƀă ôm hyô pơkâ thế tíu ki mơđah a Việt Trì xuân tơkŭm mơđah hơdruê Xoan. A tíu xối pleăng Lãi Lèn xuân tơkŭm po hơdruê xoan drêng ai tơmối troh.

A Tíu xôi tơbâ Pơtáu Hùng, tơkŭm po tơ’nôm tơdroăng ki tôu hơkâ hlái, đâm đuống, xuâng pro mơdó a têa ƀă tơ’noăng kơxuô, pế kơ-ƀăn tơxông vâ rak vế ki kơnía ‘na mơhno túa lĕm tro.

Hơnăm nah, klăng a rôh klâ ối krê pơlê pơla mê vâi krâ nhŏng o ôh tá châ lăm troh akố. Sap ing apoăng hơnăm troh nôkố, ngin dế rế hía rế châ tơđah tơmối hên tâ mê hbrâ túa pơkâ xing xoăng troăng prôk ƀă klâ hngế vâ rak tơniăn hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng. Mơdêk hnoăng cheăng, hnê tối tung mâu rơ’jíu dêi kơpong tíu xối tơbâ.

-Ê, mơnê kơ pôa!

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định