Tăng ngăn hâi: 10/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơpong tơkăng kong cho tíu ki xiâm ‘na tơdroăng cheăng kring gak tơniăn pơlê pơla dêi rêm tơnêi têa. Mơjiâng, rak ngăn, kring vế tíu tơkăng kong ai pơxúa khât ƀă cho kal khât ‘na tơdroăng kal kí, cheăng kâ, rêh ối, kring gak tơniăn pơlê cheăm tơnêi têa ƀă ‘na tơdroăng tơpui kâ. Mê cho hnoăng pêi dêi Tơnêi têa ƀă dêi tâi tâng kuăn pơlê, ki hdrối cho mâu kăn, mâu lêng mố đô̆i.

         

Troăng 7, Luât Mô đô̆i gâk kring tíu tơkăng kong Việt Nam pơkâ: “Kuăn pơlê a kơpong tíu tơkăng kong ai hnoăng veăng mơjiâng tơdroăng tâi tâng kuăn pơlê veăng gak kring tíu tơkăng kong ƀă mâu tơdroăng gak kring hnoăng pơkuâ, tơnêi tíu, tơkăng kong tơnêi têa, rak tơniăn, gak kring, tơniăn pơlê pơla a kơpong tíu tơkăng kong, tíu tê mơdró ngi kong têa ê’’.

Pơkâ 33-NQ/TW hâi lơ 28/9/2018 dêi Khu xiâm kal kí ‘na Troăng pêi ton xŏn Gak kring tơkăng kong tơnêi têa mơnhên ‘’Pơkuâ, gak kring tíu tơkăng kong tơnêi têa cho hnoăng cheăng xiâm, đi đo dêi tâi tâng Đảng, tâi tâng kuăn pơlê, tâi tâng khu lêng ƀă tá khu cheăng kal kí; kơnôm a kuăn pơlê, xo kuăn pơlê pro xiâm rêi “rêm ngế kuăn pơlê tơkăng kong cho môi tơneăn ki rêh’’.

 

 

Pôa A Yŭ, krâ pơlê, cheăm Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum rơtế ƀă kăn ƀô̆, mô đô̆i gak tơkăng kong séa ngăn troăng tơkăng kong

 

Tơnêi têa pin ai troăng tơkăng kong xŏn, tơkâ hluâ hên kơpong ngo ngối, thông, rơnâk; khu pơkuâ cheăng ôh tá chiâng pơtroh mơngế troh a tâi tâng mâu troăng tơkăng kong. Xua mê, tơdroăng pơkuâ gak kring tơkăng kong tơnêi têa thế kơnôm a kuăn pơlê, ki ai mâ đi đo cho vâi krâ mâu hdroâng kuăn ngo kơpong tíu tơkăng kong. Kố cho khu kum Mô đô̆i gâk kring tơkăng kong ối tung dế ‘nâi tơdroăng tơkăng kong, tơneăn tơkăng tơnêi têa, tơdroăng pêi pro dêi mâu ngế a tơkăng kong. Kuăn pơlê xuân đi đo pêt tơmeăm, pêi kâ a tơkăng kong, tŭm tơdroăng pro xôi hnoăng pơkuâ tơnêi tíu, tơdroăng pêi cheăng dêi mâu ngế ki ‘mêi ôh tá kâi hluăn tuăn mâ dêi kuăn pơlê.

Xua mê, vâ pơkuâ, gak kring krá tơniăn hnoăng pơkuâ, gak kring tơkăng kong tơnêi têa, ahdrối thế mơjiâng “kuăn pơlê môi tuăn gâk kring”, rơtế kâ, rơtế ối ƀă kuăn pơlê.

Ki nhên khât ăm hlo, tơdroăng ki veăng dêi khu krâ pơlê, mơngế châ kuăn pơlê loi tơngah, khu pơkuâ vâi kơdrâi, droh rơtăm ƀă hía hé a mâu pơlê mâu hơnăm hiăng hluâ hiăng kum mâu tơdroăng “kuăn pơlê gak kring tơniăn thôn pơlê”, “tơdroăng pơkuâ xêh troăng tơkăng kong, tơneăn tơkăng kong” ó rơdêi, kum rak krá tơniăn hnoăng pơkuâ tơnêi tíu, gak kring tơniăn a kơpong tíu tơkăng kong.

Thiê̆u tươ̆ng Phùng Quốc Tuấn, Kăn phŏ cheăng kal kí kơvâ cheăng Đảng Mô đô̆i gak tơkăng kong Việt Nam tối ăm ‘nâi: Pêi pro tơdroăng tơrŭm ƀă Vi ƀan hdroâng mơngế ‘na tơdroăng “Mơhnhôk vâi krâ mâu hdroâng kuăn ngo mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla, veăng gak kring hnoăng pơkuâ tơnêi tíu, gak kring tơkăng kong tơnêi têa”, Khu xiâm pơkuâ Mô đô̆i gak kring tơkăng kong hiăng hnê mơhno mâu tíu cheăng tung tâi tâng khu mô đô̆i kĭ tơkêa tơdroăng tơrŭm ƀă Khu cheăng, Ƀơrô pơkuâ hdroâng mơngế mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm, tơring tơkăng kong; tơdrêng amê, hbrâ tơbleăng ăm khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng, khu râ kăn pơkuâ pơlê tơkŭm po pêi pro châ tơƀrê mâu tơdroăng xiâm châ kĭ tơkêa.

“Mơhnhôk kuăn pơlê pêi pro tro mâu troăng hơlâ dêi Đảng, luât dêi Tơnêi têa, ƀă mơdêk châ tơƀrê, túa pêi, troăng pêi tơtro a mâu pơlê, pro ti lâi pơtối pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê pêi tơtro tâ, pro ti lâi kuăn pơlê loi tơngah tung tơdroăng pơkuâ dêi Đảng ƀă tơdroăng loi tơngah mô đô̆i gak kring tíu tơkăng kong”.

Mâu hơnăm la ngiâ, tơdroăng tơxup tơbriât hnoăng pơkuâ, tơnêi tíu ối ai hên ‘nâng, mâu kong têa kân xúa “pro ôh tá lối kơtăng” pro pá kal kí, cheăng kâ, cheăng lêng, tơpui kâ ƀă kong têa ê, pro tơdjâk tơnêi tíu tơkăng kong dêi mâu kong têa ki ê, thăm nếo tăng troăng “vêh kơchuâ” troăng tơkăng kong.

Tung tơnêi têa, mâu ngế ki hêng hôu tơnêi têa, mâu ngế tơtrâ tơnêi têa đi đo thăm pêi pro mâu tơdroăng ‘nhê tung mâu kơvâ cheăng; tơdroăng gak kring, tơdroăng xĕn ối hmâng vâ, tơdroăng pro ‘mêi kong prâi, kong prâi hơ’lêh, mâu ngế pro xôi ‘na ma tŭi, tê mơdró kuăn mơngế, mâu ngế xôi tơkâ hluâ lâp plâi tơnêi, tơkâ hluâ tơkăng kong, mot lo a tơnêi têa ôh tá tro luât, tê mơdró liu, lu lêa tung tê mơdró ƀă hên troăng pêi ki kí, pá vâ mơdât ƀă hiá hé. Cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla, tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê ƀă khu lêng a kơpong tíu tơkăng kong ối trâm hên pá puât.

Mâu tơdroăng tơ’lêi hlâu ƀă pơloăng mơnúa kô tơdjâk troh tuăn tơmiât, tơdroăng pêi dêi rêm ngế krê, khu pú hên, ki má lối cho vâi krâ mâu hdroâng kuăn ngo a tíu tơkăng kong, kơpong hơngế hơngo.

Xua mê, mâu khu cheăng kal pơtối thăm pơtâng tối, hnê hriâm mơdêk hlê plĕng, pôu râng hnoăng cheăng ăm kuăn pơlê ‘na troăng hơlâ dêi Đảng, troăng hơlâ, luât dêi Tơnêi têa ƀă mâu tơdroăng tơkêa bro lâp plâi tơnêi ai tơdjâk troh troăng tơkăng kong tơnêi têa; hlê plĕng tro troăng mơngế ki ‘mêi tăng troăng vâ ‘nhê tơnêi têa, tơdroăng pêi tơdjâk hnoăng pơkuâ tơnêi têa, tơnêi tiú, ki pơxúa dêi tơnêi têa, hdroâng mơngế a kơpong tơkăng kong.

Pơtối veăng mơjiâng, thăm cheăng kal kí a kơpong tơkăng kong krá tơniăn ó rơdêi, pêi pro châ tơƀrê Pơkâ kơxô̆ 01 dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na “Tơkŭm po tơdroăng tâi tâng kuăn pơlê veăng gak kring hnoăng pơkuâ tơnêi tíu, gak kring tơkăng kong tơnêi têa tung rơxông nếo”. Kơnôm a kuăn pơlê, xo kuăn pơlê pro xiâm rêi, vâ “rêm ngế kuăn pơlê tơkăng kong cho môi tơneăn rêh”, nếo tơniăn troăng tơkăng kong, tơneăn tơkăng kong đi đo tơniăn lĕm, hnoăng pơkuâ tơnêi tíu đi đo châ rak krá tơniăn.

VOV4 rah chêh

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định