Tăng ngăn hâi: 5/6/2021

VOV4.Sêdang - Klăng leh tơbâ 110 hơnăm Hâi Pôa Hồ lăm tăng troăng vâ tŏng kum tơnêi têa lơ 05/6, kơmăng lơ 4/6 a Hà Nội, Hlá tơbeăng điê̆n tưh Đảng Kŏng san Việt Nam tơkŭm po tơdroăng ngê̆ thuât ki krip ro “Pôa cho mơngế châ kuăn pơlê loi tơngah ƀlêi trâng’’. Tung tơdroăng mơđah tơbleăng cho ngê̆ thuât cho mâu tơdroăng ‘na Pôa Hồ - kăn ki rơkê khât, plâ rơxông pleăng hnoăng cheăng xua tơniăn lĕm dêi hdroâng mơngế, môi hiâm mơno xua tơnêi têa, xua kuăn pơlê. Um Pôa cho um ki achê, tiah kuăn pơlê, lĕm khât, mâu hiâm mơno bâ eăng ƀă mâu rơxông mơngế Việt Nam.

 

 

Mơđah ngê̆ thuâ̆t krip ro ‘’Pôa cho mơngế châ kuăn pơlê loi tơngah ƀlêi trâng’’ 

 

Tơdroăng mơđah tơbleăng ƀă mâu tơdroăng ki má môi pro péa tơdroăng: Tơdroăng má 1: Pôa lăm tăng um méa dêi Tơnêi; Tơdroăng má 2: Hồ Chí Minh – Bâ eăng tơdroăng ki khŏm mơ-eăm Việt Nam. Veăng tung tơdroăng mơđah tơbleăng cho mâu ngế ka sih, ngê̆ sih châ hâk vâ môi tiah: Ngê̆ sih ki rơkê má môi Đăng Dương, ngê̆ sih ki rơkê má môi Thanh Lam, Hoàng Tùng, ka sih Anh Thơ, ka sih Lê Anh Dũng ƀă hía hé…hơdruê mâu tơdroăng ki hiăng ton sap nah ‘na Đảng, ‘na Pôa Hồ nhuô̆m pâ môi tiah: “Người la niềm tin tất thắng”, “Dấu chân phía trước”, “Đôi dép Bác Hồ”, “Đêm đò đưa nhớ Bác”, “Bác Hồ một tình yêu bao la” ƀă hía hé.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định