Tăng ngăn hâi: 17/7/2021

VOV4.Sêdang - Hlo rơ-iô dêi pơreăng COVID-19, Khu xiâm pơkuâ ngăn mố đô̆i tơkăng kong mâu kong pơlê, pơlê kong kân tung lâp tơnêi têa rơtế ƀă mâu khu ki tơdjâk troh hiăng ƀă dế tơrŭm pêi kơtăng tơdroăng rak ngăn mơngế ki mot lo, mơdât pơreăng lơ mot, tâ tú a troăng tơkăng kong. Tung mê, tơbleăng kơtăng, xing xoăng mơngế gak ngăn a mâu bo cheăng tíu tơkăng kong, mâu tíu gak ngăn, troăng hơlâ kong ki prôk drô tơkăng kong.

           

Nôkố, Khu xiâm pơkuâ Mô đô̆i gak kring tơkăng kong dế pơtối rak 1.600 tôh gak mơdât pơreăng ƀă 7.500 ngế kăn ƀô̆, kŏng an, tơrŭm 3.000 ngế dêi khu cheăng ki ê; tơdrêng amê, tơkŭm po hên roh pơtâng tối ‘na hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 tung lâp tơkăng kong ƀă lối 6.000 roh ăm vâ chê 1 rơtuh ngế kuăn pơlê; xing xoăng dâng 1 rơtuh mơ-éa chêh tơbleăng tối rơtế 2.700 kơxop mơ-éa râng kŏng kơ-êng tiâ ‘na pơreăng COVID 19, xuân môi tiah hbrâ mơdât mot lo a tơnêi têa pin ôh tá tro luât. Ki ê nếo, mâu rơ’jíu, um tơvi pơtâng tối vâ chê 6.000 tơdroăng nếo ai, ƀai chêh ‘na tơdroăng pơreăng, troăng hbrâ mơdât troh kơdrâm vâi krâ nhŏng o ƀă kuăn pơlê.

Tiô Thiê̆u tươ̆ng Lê Đức Thái – Kăn pơkuâ Mô đô̆i gak tơkăng kong, sap ing apoăng hơnăm troh nôkố, Mô đô̆i gak tơkăng kong hiăng châ hlo, pơxâu phak 14.000 ngế mot ôh tá tro luât a Việt Nam, kum hên tung tơdroăng mơdât, kơdroh ki tâ tú dêi pơreăng COVID 19 drô troăng tơkăng kong tơnêi têa pin.

‘’Troh nôkố hiăng 1 hơnăm tơdế, kăn ƀô̆ mâu lêng mô đô̆i gak tơkăng kong rơtế khu cheăng, mâu tơring, cheăm a drô troăng tơkăng kong pêi pro hnoăng cheăng pơkuâ, gak kring tơkăng kong ƀă hbrâ mơdât mot a tơnêi têa pin ôh tá tro luât, hbrâ mơdât pơreăng. Kô chiâng vâ tối cho nhŏng o hiăng pêi tâi ivá mơ-eăm ‘nâi, tâi ivá vâ pêi pro mâu hnoăng cheăng kố drêng pá puât, ôh tá tơniăn, tá ‘na tơdroăng ôu kâ, tá ‘na kong prâi, ‘na tơdroăng tơniăn, tơdroăng rêh ối, kế tơmeăm khoăng ƀă hiâm mơno’’.

Tung tơdroăng mơ-eăm mơdât pơreăng COVID 19 tâ tú tơkâ hluâ tơkăng kong, tung la ngiâ, Mô đô̆i gak tơkăng kong pơtối thăm séa ngăn, gak a mâu tíu tê mơdró ngi kong têa ê, troăng kŭn, troăng kân, tro troăng têa a tơkăng kong, kơpong têa kơxĭ, tơkŭm mâu troăng prôk, pơlê cheăm ki ôh tá tơniăn, tiú ki pá. Tơdrêng amê, tơrŭm ƀă mâu khu cheăng ‘nâi nhên tơdroăng; tối hdrối teăm tơdrêng, tơbleăng ăm khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng, khu râ kăn pơkuâ vâ ai troăng hnê mơhno hbrâ mơdât tơtro rêm tíu pơreăng, tơtro ƀă tơdroăng nôkố.

Pakĭng mê, thăm tơrŭm lâp plâi tơnêi, tơpui ƀă kong têa ê tíu tơkăng kong; hbrâ tơpui tơno, tối tơdroăng kal ƀă khu cheăng gak kring tơkăng kong mâu kong têa ki achê mê vâ môi tuăn troăng mơdât, tơleăng tiô pơkâ; thăm pơtâng tối, mơhnhôk kuăn pơlê a kơpong tơkăng kong, kơpong têa kơxĭ ôh tá kum, kơtôa, djâ mơngế mot tung tơnêi têa ôh tá tro luât; séa ngăn, pơxâu phak kơtăng mâu ngế, khu ki djâ mơngế mot tung tơnêi têa ôh tá tro luât. Đăi tă Trần Tiến Hiền, Kăn phŏ pơkuâ Khu xiâm Mô đô̆i gak tơkăng kong dêi kong pơlê Quảng Nam tối ăm ‘nâi:

‘’Drêng tơdroăng tíu tơkăng kong Việt Nam – Lếo, ki rơhêng vâ tối peăng Lếo pơreăng xông tâ tú ó, Khu xiâm pơkuâ mô đô̆i hiăng hnê mơhno mâu tíu cheăng, ki rơhêng vâ tối thăm pơtroh mơngế pêi cheăng a têa kơxĭ to a tơkăng kong vâ mơdât pơreăng. Rak kơtăng mâu tíu gak mơdât pơreăng, mâu troăng kŭn, troăng kân, séa ngăn troh lâp lu vâ mơdât tơdroăng mơngế mot a tơnêi têa Việt Nam ôh tá tro luât. Pơtâng tối, mơhnhôk thế kuăn pơlê mơdêk hlê plĕng, teăm tơdrêng châ hlo mơngế tơmối, mơngế mot a tơnêi têa ôh tá tro luât vâ tơbleăng ăm khu cheăng rup djâ a kơpong klâ kơtăn, pơxâu phak tro tiô pơkâ’’.

Tung roh pêi cheăng a mâu kong pơlê An Giang pơla kố nah, jâ Võ Thị Ánh Xuân, Kăn xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa mơnhên tối: mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm, ki rơhêng vâ tối cho An Giang ai pơlê cheăm a tíu tơkăng kong achê ƀă mâu kong pơlê kong têa ê ai pơreăng xông tâ tú ó, xua mê tơdroăng mơdât tíu tơkăng kong, hbrâ mơdât pơreăng cho kal khât tung hbrâ mơdât pơreăng dêi lâp tơnêi têa. Jâ Võ Thị Ánh Xuân, Kăn xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa tối nhên:

‘’Tung la ngiâ, pơkâ thế tâi tâng, thế pêi kơtăng tiô pơkâ pêi dêi Đảng, Tơnêi têa, achê kố cho Pơkâ dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa cho hnoăng cheăng péa xôh tung hbrâ mơdât pơreăng. Ƀă tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng mê pêi pro 5K (5 thế pêi pro hbrâ mơdât pơreăng) hlối pâk vaccine. Xua pơreăng pa kong xông tâ tú ó, ƀă tơdroăng hnê mơhno dêi Khu xiâm pơkuâ Mô đô̆i gak tơkăng kong, Khu xiâm pơkuâ lêng Kuân khu 9, pơtối gâk kơtăng tơkăng kong, ôh tá xê to mơdât mot ôh tá tro luât, mê ối gak kring tíu tơkăng kong tung tơdroăng nôkố; hbrâ mơdât mơdró liu, ƀă hbrâ mơdât mâu ngế pro xôi ki ê’’.

Nôkố, vâ gak kring tíu tơkăng kong tơniăn, kum mơdât tơdroăng tâ tú dêi pơreăng COVID 19, mâu tíu cheăng Mô đô̆i gâk kring tơkăng kong hiăng tơbleăng, tơrŭm ƀă khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng, khu râ kăn pơkuâ mâu râ mơhnhôk tơdroăng “Tâi tâng kuăn pơlê veăng hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 ƀă mot lo tung tơnêi têa pin ôh tá tro luât”. Pakĭng mê, veăng tơbleăng ăm khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng, khu râ kăn pơkuâ pro mâu “Kơthung tâ kơthô xăm tối tơdroăng mot, lo tung tơnêi têa ôh tá tro luât” a Vi ƀan mâu cheăm, bêng vâ mơnhông hnoăng, ivá ó rơdêi dêi tâi tâng kuăn pơlê.

Ôh tá xê to tơkŭm mơhnhôk tơdroăng cheăng, Mô đô̆i gak kring tíu tơkăng kong mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm ối hnê mơhno mâu đông gak tơkăng kong tơrŭm ƀă kŏng an tung kong pơlê troh rêm hngêi kuăn pơlê pơtâng tối, chêh mơ-éa tơkêa ôh tá tê mơdró liu ƀă ôh tá djâ mơngế mot lo tung tơnêi têa ôh tá tro luât. Ƀă tơdroăng pêi ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah tơplâ troh khu lêng ‘mêi” ƀă châ thăm pơtroh mơngế pêi cheăng, rơxế, tơmeăm khoăng, Mô đô̆i gâk kring tíu tơkăng kong khŏm mơ-eăm rơtế mâu khu cheăng, ki rơhêng vâ tối cho vâi krâ mâu hdroâng kuăn ngo, mơjiâng ‘’kơnâng meăm kơtô khât’’ tung hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 a mâu kơpong tíu tơkăng kong dêi Tơnêi têa.

Văn Hải chêh

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định