Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Pôa Ned Price, Ngế tơpui kâ tung Khu xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Mih nếo tối ăm ‘nâi, Mih ai pơkâ tơdroăng ki vâ tơpui tơno ‘na tơkêa bro mơjiâng trếo tik nik dêi Iran, po a pơlê kong xiâm Vienna, kong têa Áo. Tiô pôa Ned Price, troăng hơlâ pơkâ pêi pro dêi Mih ƀă Iran cho vâ thăm mơdêk tơdroăng ki ai pơxúa ăm peăng Mih, maluâ mê cho ngế ki lâi ki to pro Kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran. Mê cho tơdroăng ki mơnhên Iran tung mơnhông pro răng ƀom krâ trếo tik nik, tiô kơ tơdroăng ki Mih vâ mơnhên ngăn. Mih kô pơtối pêi cheăng ƀă mâu kong têa tung khu P5 tơ’nôm 1, mê cho: Ănglê, Alơmăng, Sinuâ, Rusi ƀă Pơhlăng vâ tơpui tơno ‘na tơdroăng kong têa Mih kô pơtối rak vế dêi tơdroăng kĭ tơkêa mơjiâng trếo tik nik a Iran, ki hiăng kĭ a hơnăm 2015 nah.

A pơlê kong xiâm Vienna, kong têa Áo, riân sap ing khế 4, mâu hneăng hôp ki trâm mâ pơla mâu kăn xiâm hiăng châ tơkŭm po pơla Iran ƀă khu P5 tơ’nôm 1, ki xiâm dêi hneăng hôp mê cho vâ ‘mâi rơnêu kĭ tơkêa ‘na trếo tik nik dêi Iran. Mâu kong têa P5 tơ’nôm 1 xuân hiăng tơkŭm po mâu tơdroăng êng tiâ mơnhên krê ƀă khu kăn xiâm Mih, cho thăm krếo thế Mih vêh pơtối pêi hnoăng cheăng ki hiăng kĭ tơkêa ‘na mơjiâng trếo tik nik dêi Iran.

 

 Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định