Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - Tíu xiâm pơkuâ ƀă Hbrâ mơdât pơreăng Mih dó inâi CDC nếo pơchân kuăn pơlê kong têa kố ví troh a kong têa Ấn Độ drêng ai pơreăng COVID 19 dế xông tâ tú ó. CDC Mih tối mâu ngế hiăng pêi kêi đeăng tơdroăng pâk vaccine COVID 19 xuân tơ’lêi tâ pơreăng ƀă pro tâ tú pơreăng ki nếo dêi SARS-CoV 2.

Xua mê, kuăn pơlê Mih kal ví tâi tâng mâu roh troh Ấn Độ. Tâng lơ kal ‘nâng vâ troh a Ấn Độ, khu râ kăn pơkuâ khăm pơlât kong têa Mih pơchân rêm ngế kal pâk tŭm pơkeăng vaccine ahdrối vâ lăm, pâng rơkong môh ối kơtăn, ví ối a tíu kơdrâm mơngế ƀă xếo kŏng đi đo.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định