Tăng ngăn hâi: 14/5/2021

 

 

VOV4.Sedang - Hâi lơ 12/5, Mih ƀă Hàn Quốc hiăng tơkŭm po hneăng hôp apoăng tơpui ‘na ASEAN ƀă Đông Nam Á. Kố cho môi pâ tung hên tơdroăng tơpui tơno pơla Mih ƀă Hàn Quốc ‘na tơdroăng hvái ngăn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dêi Mih. Mâu kăn dêi péa kong têa tơpui tơdroăng mơdêk tơrŭm cheăng a Đông Nam Á vâ mơdêk môi Ấn Độ Dương tơniăn ƀă po rơdâ tá tơdroăng ‘mâi mơnhông klêi kơ’nâi hiăng kâi mơdât pơreăng COVID-19, plâ mơdât hyôh kong prâi hơ’lêh, pơtối rak vế ki tơniăn ‘na cheăng a têa kơxĭ ƀă ‘na troăng tơ-ƀai ƀă kâi mơdât tơdroăng tơplâ tăng troăng pro hơniâp lĕm.

Peá pâ xuân tơpui tơdroăng thế nhoăm luât lâp plâi tơnêi tá luât Pơkâ dêi Khu lâp kong têa ‘na Luât têa kơxĭ a Biển Đông, mơdêk hriăn plĕng ƀă pơlê kong kân rơkê, hbrâ ví ƀă mâu tơdroăng ki ‘mêi tung măng Internet, tơleăng mơnhên mâu tơdroăng pơloăng mơnuá ôh tá tơniăn ki tơkâ luâ troăng tơkăng kong a Peăng hdroh kroăng Mekong, ƀă po rơdâ tơrŭm cheăng tung mâu tơdroăng a têa kơxĭ.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định