Tăng ngăn hâi: 13/5/2021

VOV4.Sêdang - Tung rôh tơbleăng ‘na pơreăng rêm măng tĭng ‘na pơreăng COVID-19 tơbleăng a hâi lơ 12/5, Khu ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO tối tiah kố, mâu rôh ki tơkŭm po mâu tơdroăng kal kí ƀă tơdroăng khôp tơkŭm hên mơngế cho môi tung mâu tơdroăng ki xiâm pro kơxô̆ ngế tâ virus SARS-CoV-2 a Ấn Độ tâk hên.

Tơdroăng mơnhên kố, cho ngăn a môi tơdroăng ki mơnhên tối ki ôh tá mơhúa achê kố ‘na pơreăng a Ấn Độ. WHO xuân ăm ‘nâi, pơreăng ai inâi B.1.617 dêi virus SARS-CoV-2 châ mơnhên rôh apoăng a Ấn Độ a khế 10/2020. Ƀă tơdroăng ki mơdêk ‘na mâu ngế ki tâ pơreăng COVID-19 ƀă kơxô̆ ngế ki hlâ xua pơreăng kố a Ấn Độ hiăng pơkâ mơ’no rơkong kơ-êng ‘na hnoăng cheăng dêi túa pơreăng B.1.617 ƀă mâu túa pơreăng ki ê.

Tiô WHO, ‘na mâu ngế ki tâ pơreăng ƀă mâu túa hơ’leh phá tơ-ê dêi pó pro virus thăm rế tâ tú ó; tung pơla kuăn pơlê ôh tá vâ pêi pro mâu troăng hơlâ klâ krê pơlê pơla ƀă hbrâ mơdât tung pơlê.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định