Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


VOV4.Sêdang - Khu lâp kong têa tối ăm ‘nâi, mâu kăn xiâm tung lâp plâi tơnêi kô trâm mâ, hôp tơpui tơno tơdrêng a hneăng hôp Khu xiâm dêi lâp kong têa, xuân kô chiâng há pơtroh rơkong tơpui thâo ‘mot tung ƀâng tâng pơreăng COVID-19 lơ pro pá puât ăm tơdroăng prôk lăm. Pôa Volkan Bozkir, Kăn xiâm hnê ngăn Hô̆i đong Khu lâp kong têa tối ăm ‘nâi, hiăng pơtroh hlá mơ-éa ăm khu kăn xiâm dêi 193 to kong têa ki veăng hôp. Kố cho mâu tơdroăng ki kơdo mơ-eăm kân khât dêi Khu lâp kong têa vâ tơveăng ăm roh hôp mê châ trâm dêi pó păng ‘nâng, hneăng hôp kố kô po sap ing hâi lơ 21 troh lơ 30 khế 9 la ngiâ.

Hơnăm nah, pơreăng kân COVID-19 hiăng pro mâu kăn xiâm lâp plâi tơnêi ôh tá châ trâm dêi pó a New York, kong têa Mih vâ hôp rêm hơnăm. Mê xuân cho roh apoăng tung plâ 75 hơnăm dêi Khu lâp kong têa nếo po hneăng hôp ki kân, kơdrâm tiah mê. Hơnăm kố, tiô tối hdrối, hneăng hôp kô trâm dêi pó păng ‘nâng, tâng lối pá puât xua pơreăng pơtối tâ tú, mê kô hôp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh Internet.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định