Tăng ngăn hâi: 19/4/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Chin phuh kong têa Libya phiu ro môi tuăn ƀă mơnhên dêi Hô̆i đong kring vế khu lâp kong têa ƀă mâu kơ koan ki hơ’leh a kong têa kố, tơdrêng amê hnối tơhrâ tơkŭm po rôh tâ phĭu tro hâi khế pơkâ. Chin phuh kong têa Libya tối nhên, hbrâ rơnáu tŏng kum Vi ƀan tâ phĭu tơkŭm po tâ phĭu tro hâi khế, tơhrâ pro tơ’lêi hlâu ăm tơdroăng ki tơkŭm po mâu rôh tâ phĭu pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa ƀă kuô̆k hô̆i a khế 12 la ngiâ tơniăn krê, tơdâng tơ’mô.

Chin phuh kong têa Libya tối nhên ki kal dêi tơdroăng pro pơlĕm hdroâng kuăn ngo, phiu ro pơkâ dêi Hô̆i đong kring vế khu lâp kong têa tơbleăng khu ki séa ngăn pơtê tơpĕng a Libya. Libya xuân krếo thế Hô̆i đong kring vế khu lâp kong têa tŏng kum ‘no mơdrếo lêng ki mung lo ing kong têa kố.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định