Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tiô rơkong krếo thế dêi Đăi tươ̆ng Phan Văn Giang, Ngế xiâm pơkuâ ngăn lêng tơnêi têa pin, Khu kăn lêng dêi Khu tơrŭm kong têa Ănglê ƀă Peăng kơnhŏng Ireland xua pôa Robert Ben Lobban Wallace, Ngế xiâm pơkuâ ngăn lêng pro xiâm djâ khu kăn lăm pôu Việt Nam sap hâi lơ 21- 23/7/2021. Kơxo lơ 22/7, a tíu pêi cheăng xiâm pơkuâ ngăn lêng, Đăi tươ̆ng Phan Văn Giang, Ngế cheăng tung khu xiâm kal kí, Ngế xiâm phŏ pơkuâ ngăn Đảng lêng tơnêi têa, Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng pơkuâ leh tơdah ƀă hlối tơpui tơno ƀă pôa Robert Ben Lobban Wallace rơtế ƀă mâu kăn tung khu.

Leh tơdah pôa Robert Ben Lobban Wallace, Kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng dêi khu tơrŭm kong têa Ănglê ƀă Peăng kơnhŏng Ireland

 

A rôh hôp tơpui tơno, Ngế xiâm pơkuâ ngăn lêng khu tơrŭm kong têa Ănglê ƀă Peăng kơnhŏng Irland tối troăng hơlâ dêi Việt Nam tung tơleăng mơnhên mâu tơdroăng a Biển Đông, tối nhên ki kal ‘na tơdroăng tơniăn a têa kơxĭ, a troăng tơ-ƀai, môi tuăn tơdroăng ki loi nhoăm luât pơkâ, tối nhên mâu tơdroăng ôh tá môi tuăn kal thế tơleăng mơnhên ƀă tơdroăng hôp tơpui pro hơniâp lĕm, ngăn tiô ing luât pơkâ dêi lâp plâi tơnêi.

Môi tuăn veăng tối, tung mâu hơnăm tơrŭm cheăng pơla péa tơnêi têa rế châ tơ-ƀrê tâ nếo, ƀă hên hnoăng cheăng châ pêi pro ‘na tơdroăng kal kí, cheăng kâ, tê mơdró, mơhno túa lĕm tro, hnê hriâm ƀă hên ki ê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định